Folia faunistica Slovaca 20 (1) 2015: 9–12

Nové nálezy nosatce Thamiocolus kraatzi (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) na Slovensku

New records of the weevil Thamiocolus kraatzi (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) in Slovakia

Radomír Blažek1 & Jiří Krátký2

1 Hviezdoslavova 1070, SK-015 01 Rajec, Slovakia [radom.blazek@gmail.com]
2 Třebechovická 821, CZ-500 03 Hradec Králové, Czech Republic [macshort@tiscali.cz]

Abstract: Confirmation of occurrence and new records of the weevil Thamiocolus kraatzi (Brisout de Barneville, 1869) in Slovakia are given. Stachys palustris is reported as its host plant in Slovakia. Proposals to protection of the species and its habitats are also listed.

Key words: Thamiocolus kraatzi, Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae, Stachys palustris, Slovakia, faunistics, bioindicator status, nature protection.

[in Czech, with English abstract]

Received 10 December 2014 ~ Accepted 2 March 2015 ~ Published 15 May 2015

© Faunima, Bratislava, 2015

 

e–ISSN 1336–4529 ISSN 1335–7522

 

Úvod

Thamiocolus kraatzi (C. N. F. Brisout de Barneville, 1869) je nosatec s obrovským areálem rozšíření zahrnujícím velkou část palearktické oblasti od Španělska až po Japonsko (Colonnelli 2013). Většina nálezů je ovšem historických, z Asie neznáme žádné nové údaje a v Evropě je druh v současnosti pravidelně nacházen pouze v jihovýchodním Polsku, přestože živná rostlina (Stachys palustris) je v jeho areálu výskytu stále poměrně častá. Jeden recentní údaj byl publikován také z Lotyšska (Telnov 2004). Fatální úbytek nálezů v posledních desetiletích poukazuje na pravděpodobně vysokou citlivost druhu vůči změnám životního prostředí a lze jej považovat za dobrý indikátor původnosti a především zachovalosti biotopů.

Materiál a metody

Nálezy byly učiněny v rámci entomofaunistického průzkumu Rajecké kotliny prováděného na základě Rozhodnutí OU-ZA-OSZP1-2014/0355/Gs, vydaného Okresním úřadem v Žilině, odborem starostlivosti o životní prostředí.

Nalezené exempláře byly vypreparovány na kartonových nalepovacích štítcích, u byl zhotoven preparát aedeagu, který je fixován na stejném štítku jako brouk pomocí pryskyřice DMHF (dimethyl hydantoin formaldehyde resin).

Obrázek 5 byl pořízen fotografickou metodikou focus stacking digitálním fotoaparátem Panasonic FZ100 s reverzním objektivem Pentacon auto 1.8/50, obrázek 6 pomocí mikroskopického objektivu Meopta 6/0,15.

V textu jsou použity následující zkratky a značky: = samec; = samice; occ. = západní; lgt. = sbíral; det. = určil; coll. = sbírka; env. = okolí obce. Faunistické čtverce uvedené u jednotlivých lokalit vycházejí ze seznamu Lučivianska (1984).

Výsledky a diskuse

Thamiocolus kraatzi (C. N. F. Brisout de Barneville, 1869)

Slovakia occ.: Šuja env. (6977), 490 m n.m.: 30. 3. 2014, 1 , R. Blažek lgt. et coll., J. Krátký det.; 13. 7. 2014, 1 , J. Krátký lgt., det. et coll.; Šuja, niva Čierňanky (6977), 489 m n. m., 13. 7. 2014, 1 , J. Krátký lgt., det. et coll.

Ze Slovenska existoval o tomto druhu dosud pouze jediný starý literární údaj, který publikoval v některé blíže nespecifikované práci Branscik z Trenčínska, a který později převzal Fleischer (1927–1930) a také Roubal (1937–1941). Benedikt et al. (2010) vede tento druh na Slovensku jako nespolehlivě hlášený nebo doložený, jeho výskyt ale přesto možný.

Nečekaný nález potvrzující výskyt tohoto všeobecně velmi vzácného nosatce na Slovensku byl zaznamenán na pomezí Rajecké kotliny a východního úpatí Súľovských vrchů, kde se v okolí obce Šuja podařilo v předjaří získat jednu samici prosevem zbytků vegetace v nivě jižního přítoku do Šujského rybníka (tento potok nemá název a v mapě správcovství toků nese označení 4466). Charakter lokality je zachycen na obr. 1. Další dva exempláře byly nalezeny v obvyklé době výskytu přímým sběrem ze živných rostlin ve večerních hodinách. První na výše zmíněné lokalitě, druhý v nivě říčky Čierňanky před jejím ústím do Šujského rybníka (obr. 2).

Potravně je T. kraatzi vázán na různé druhy čistců (Stachys spp.) (Collonnelli 2004), na Slovensku byl nalezen pouze na č. bahenním (S. palustris) – obr. 3 a 4. V Polsku byl brouk sbírán hlavně na vlhkých, méně pak i na suchých biotopech, vždy s vysokým stupněm původnosti a zachovalosti. Imago žije velmi skrytě pod živnou rostlinou, úživný žír byl zaznamenán ve večerních a ranních hodinách především na spodních listech, jen zřídka brouk vylézá do vyšších pater rostliny. Larvální vývoj není znám.

Lokality v okolí obce Šuja jsou zajímavé i výskytem v této oblasti málo rozšířené a nehojné živné rostliny (Feráková 1995).

Diagnóza. Thamiocolus kraatzi (obr. 5) se liší od ostatních středoevropských druhů rodu prodlouženou tykadlovou paličkou, která je ve většině případů žlutohnědá nebo červená (obr. 6), jen velmi výjimečně tmavá. Je nápadný také díky výrazné bílé skvrně ve tvaru šipky v přední polovině krovek a výskytem zlatavých šupinek na hlavě, štítu a v zadní polovině krovek u mnohých exemplářů.

Závěr

Nález tohoto brouka na pokraji vyhubení na nových územích kdekoliv v Evropě je z hlediska ochrany životního prostředí natolik významný, že daná lokalita by měla být neprodleně převedena do vhodné formy územní ochrany přírody s náležitým managementem! Druh je ohrožen především eutrofizací a obhospodařováním lokalit, melioračními zásahy, a to i v širším okolí jeho výskytu a v neposlední řadě v současnosti narůstajícím trendem nadměrné intenzity kosení prakticky všech „zelených“ ploch, velmi často zbytečným. Toto kosení neumožňuje zpravidla ani první vykvetení rostlin, natož pak tvorbu semen a jejich dozrání a způsobuje zásadní úbytek rostlinných i živočišných druhů na všech takto poškozovaných lokalitách.

Literatura

Benedikt S, Borovec R, Fremuth J, Krátký J, Schön K, Skuhrovec J & Trýzna M, 2010: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. Part 1. Systematics, faunistics, history of research on weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure outline, checklist. Comments on Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Klapalekiana, 46 (Suppl.): 1–363.

Colonnelli E, 2004: Catalogue of Ceutorhynchinae of the World, with a key to Genera. Argania editio, Barcelona, 124 pp.

Colonnelli E, 2013, Ceutorhynchinae. In: Löbl I & Smetana A (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Curculionoidea II. Brill, Leiden, 8: 176–214.

Feráková V, 1995: 17. Stachys L. Čistec. In: Bertová L & Goliášová K (eds): Flóra Slovenska V/1. Angiospermophytina, Dicotyledonopsida, Boraginales, Lamiales, Solanales. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava: 271–290.

Fleischer A, 1927–1930: Přehled brouků fauny Československé republiky. Práce z entomologického oddělení Moravského zemského musea, Brno, čís. 1, 486 pp.

Lučivianska V, 1984: Databanka fauny Slovenska. Mapovacie štvorce a orografické celky Slovenska (mapa 1 : 500 000). Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava.

Roubal J, 1937–1941: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a východních Karpat na základě bionomickém a zoogeografickém a spolu systematický doplněk Ganglbauerových Die Käfer von Mitteleuropa a Reitterovy Fauna Germanica. Díl III. (Katalog der Coleopteren der Slowakei und der Ost-Karpathen auf bionomischer und zoogeographischer Grundlage und zugleich Ergänzungen Ganglbauer’s „Die Käfer von Mitteleuropa“ und zu Reitter’s „Fauna germanica“. III. Teil.). Orbis, Praha, 363 pp [in Czech, German and French titles].

Telnov D, 2004: Check-List of Latvian beetles (Insecta: Coleoptera). In: Telnov D (ed.): Compendium of Latvian Coleoptera, Volume 1. Petrovskis & Co., Riga, 114 pp.

Blazek-o2.JPG
Blazek-o1.jpg

Obrázek 1. Šuja, niva potoka 4466. Foto R. Blažek.

Obrázek 2. Šuja, niva Čierňanky. Foto J. Krátký.

Blažek R & Krátký J: New records of Thamiocolus kraatzi in Slovakia

Blazek-o3.JPG

Obrázek 3. Stachys palustris, detail květenství. Foto
J. Krátký
.

Blazek-o4.JPG

Obrázek 4. Stachys palustris v rostlinném společenství. Foto R. Blažek.

Folia faunistica Slovaca 20 (1) 2015: 912

Obrázek 5. Thamiocolus kraatzi z lokality Šuja. Velikost (bez nosce) 3,0 mm. Foto R. Blažek.

Blazek-o5.jpg

Obrázek 6. Thamiocolus kraatzi, tykadlová palička. Foto R. Blažek.

Blazek-o6.jpg

Blažek R & Krátký J: New records of Thamiocolus kraatzi in Slovakia