Folia faunistica Slovaca 20 (1) 2015: 13–26

Pavúky (Araneae) nelesných stanovíšť Uličskej doliny (Národný park Poloniny, Slovensko)

Pavel Žila1, 2 & Peter Gajdoš2

1 Department of Ecology and Environmentalistics, Constantine Philosopher University, Tr. A. Hlinku 1, SK–949 74, Nitra, Slovakia [zilapavel@gmail.com]
2 Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Akademická 2, SK–949 01 Nitra, Slovakia [p.gajdos@savba.sk]

Abstract: In the period 2011-2013 a research on spider communities were carried out in nine plots of the different non-forest habitats in the Uličská dolina valley (the easternmost corner of Slovakia and part of the Poloniny National Park). The spiders were captured by pitfall traps and sweeping vegetation. Totally 21 352 specimens belonging to 191 spider species and 22 families were obtained; 16 species of them are listed in the Red list of spiders of the Slovak Carpathian Mts. The highest species richness was on an abandoned meadow of the locality Nová Sedlica 19 (74 species).

Key words: faunistics; non-forest habitats; North-Eastern Slovakia; Poloniny National Park; spiders.

 

Žila P & Gajdoš P, 2015: Spiders (Araneae) of non-forest habitats at the Uličska valley. Folia faunistica Slovaca, 20 (1): 13–26.

[in Slovak, with English abstract]

Received 28 November 2014 ~ Accepted 15 January 2015 ~ Published 5 June 2015

© Faunima, Bratislava, 2015

 

Úvod

Uličská dolina, ktorá je súčasťou Národného Parku (NP) Poloniny, je najvýchodnejšou dolinou Slovenskej republiky pri hranici s Poľskom a Ukrajinou. Dolinu v minulosti pokrývali súvislé lesy a iba niektoré izolované lokality na najvyšších vrcholoch v okolí boli pred príchodom prvých obyvateľov bezlesné. Polia, lúky a pasienky, rozšírené predovšetkým v okolí obcí, vznikali až v novoveku, po trvalom osídlení doliny valašskou kolonizáciou (Fedič et al. 2007). Prvé sporadické literárne údaje o pavúkoch Polonín zo skúmaného územia Uličskej doliny nachádzame  v arachnologických prácach z konca 19. storočia a sú z lokalít Runina a Riaba skala (Chyzer & Kulczyńský 1891, 1897, 1899). Jedná sa o druhy Alopecosa inquilina, Araneus angulatus, Cicurina cicur, Cybaeus angustiarum, Evarcha falcata, Heliophanus cupreus, Inermocoelotes inermis, Mangora acalypha a Sitticus rupicola. Koncom 80-tych rokov minulého storočia, Gajdoš et al. (1988) urobili systematický výskum pavúkov v širšom okolí Novej Sedlice. Ďalšie poznatky o araneofaune z tejto oblasti boli doplnené faunistickými údajmi hlavne z čeľade Lycosidae (Buchar 1999). V rokoch 1992–1993 bola skúmaná araneofauna Štátnej Prírodnej Rezervácie Bahno (Thomka 1994). Všetky publikované i nepublikované údaje spolu s výsledkami intenzívneho výskumu Polonín (1998–2000) komplexne zosumarizovali Svatoň et al. (2003, 2005). V týchto prácach bolo z Polonín uvádzaných celkovo 403 druhov pavúkov. Čiastočné údaje zo skúmaného územia prebiehajúceho výskumu epigeických pavúčích spoločenstiev nelesných ekosystémov boli publikované v prácach Žilu & Gajdoša (2012a, b; 2013a, b; 2014a, b). Našim cieľom je doplniť poznanie fauny pavúkov v nelesných ekosystémoch v Uličskej doline. Získané faunistické údaje o pavúkoch nelesných stanovíšť skúmaného územia môžu byť využité v ochrane prírody NP Poloniny.

Materiál a metódy

Charakteristika územia

Uličská dolina je súčasťou orografického celku Bukovské vrchy, ktoré tvoria západnú časť Východných (Poloninských) Karpát. Geomorfologicky ju zo severu ohraničuje hlavný karpatský hrebeň, tvoriaci hranicu s Poľskom, od vrcholu Pľaše po Čierťaž, odkiaľ južným smerom vybieha do jej vnútrozemia viacero horských hrebeňov. Na juhu Uličskú dolinu ohraničuje horský hrebeň Nastazu, ktorý začína pri Malom Bereznom na Ukrajine a končí pri Stakčíne (obr. 1). Uličská dolina patrí do dvoch klimatických oblastí – mierne teplej (do 800 m n. m.) a chladnej oblasti (nad 800 m n. m.). Teplotné pomery sú charakteristické miernym letom a pomerne dlhou zimou (Fedič et al. 2007).

Charakteristika skúmaných stanovíšť

Výskum pavúčích spoločenstiev sme uskutočnili na 9 stanovištiach v charakteristických typoch nelesných ekosystémov Uličskej doliny (obr. 1). Celkovo boli výskumné stanovištia situované v 4 katastroch a to v Príslope (obr. 2), Topoli, Kolbasove (obr. 3) a Novej Sedlici v rôznych nadmorských výškach.

Pr12 – Príslop 12: intenzívne využívaná mezofilná lúka, zväz Arrhenatherion elatioris, kataster Príslop, nadmorská výška 508 m n. m., súradnice 49°2.345 N a 22°19.240’ E.

Pr13 – Príslop 13: extenzívne využívaná mezofilná lúka, zväz Arrhenatherion elatioris, kataster Príslop, nadmorská výška 514 m n. m., súradnice 49°2.352’ N a 22°19.252’ E.

To14 – Topoľa 14: intenzívne využívaná mezofilná lúka, zväz Arrhenatherion elatioris, kataster Topoľa, nadmorská výška 362 m n. m., súradnice 49°1.562’ N a 22°21.184’ E.

To15 – Topoľa 14: extenzívne využívaná mezofilná lúka, zväz Arrhenatherion elatioris, kataster Topoľa, nadmorská výška 359 m n. m., súradnice 49°1.544’ N a 22°21.164’ E.

Bz16 – PR Bzaná 16: mezofilná lúka, zväz Arrhenatherion elatioris, kataster Kolbasov, nadmorská výška 375 m n. m., súradnice 49°0.843’ N a 22°22.637’ E.

Ko17 – Kolbasov 17: vlhká pichliačová a tužobníková lúka, zväz Calthion palustris, kataster Kolbasov, nadmorská výška 302 m n. m., súradnice 49°0.431’ N a 22°22.997’ E.

Se18 – Nová Sedlica 18: slatina, zväz Caricion lasiocarpae, kataster Nová Sedlica, nadmorská výška 427 m n. m., súradnice 49°2.554’ N a 22°31.155’ E.

Se19 – Nová Sedlica 19: opustená lúka patriaca k degradovaným vlhkým pichliačovým a tužobníkovým lúkam, zväz Calthion palustris, kataster Nová Sedlica, nadmorská výška 428 m n. m., súradnice 49°2.574’ N a 22°31.213’ E.

Se20 – Nová Sedlica 20: intenzívne využívaná mezofilná lúka, zväz Arrhenatherion elatioris, kataster Nová Sedlica, nadmorská výška 433 m n..m., súradnice 49°2.560’ N a 22°31.202’ E.

Metódy výskumu

Výskum araneofauny v skúmanom území bol realizovaný od júna 2011 do júna 2013 dvomi metódami zberu. Epigeické pavúčie spoločenstvá boli skúmané použitím zemných pascí na vyššie uvedených 9 stanovištiach. Materiál pavúkov z 2 rokov je vyhodnotený po jednotlivých ročných periódach a to od júna 2011 do júna 2012 a od júna 2012 do júna 2013 (tab. 1, 2). Ako pasce boli použité plastové poháre (0,5 l o priemere 9 cm) naplnené konzervačnou látkou – formaldehydom a pridaným detergentom. Na každom stanovišti bolo päť pascí umiestnených v línii. Vyberané boli v sezóne od apríla do októbra približne v mesačných intervaloch. V zime ostali pasce exponované a materiál bol vybraný skoro na jar.

Na doplnenie druhového spektra bola použitá aj metóda šmýkania vegetácie. Šmyky bylinnej etáže boli realizované na 6 stanovištiach (Príslop 12, Topoľa 14 a 15, Prírodná rezervácia – PR Bzaná 16, Nová Sedlica 18 a 19) dvakrát v priebehu celého výskumu (21.9.2011, 31.7.2012). Na každom stanovišti bolo robených vždy 25 smykov (tab. 3). Ekosozologické hodnotenie vychádza z prác Gajdoša & Svatoňa (2001) a Gajdoša et al. (2014). Kategórie ohrozenia a potencionálneho ohrozenia uvádzané v práci vychádzajú z IUCN kategórií (Iucn 2012a) a sú to: CR – kriticky ohrozený, EN – ohrozený, VU – zraniteľný, NT – druhy blízko ohrozenia, LC – druhy, ktorých sa ohrozenie týka najmenej, DD – druhy s nedostatočnými údajmi o ich výskyte, NE – nehodnotený druh. V práci je názvoslovie, ako aj taxonomické zaradenie druhov, uvedené podľa World Spider Catalog (2015). Dokladový materiál pavúkov je uložený na Ústave krajinnej ekológie SAV v Nitre.

Výsledky

V priebehu rokov 2011–2013 bolo na skúmanom území na povrchu pôdy a vegetácii celkovo odchytených 21 352 jedincov pavúkov, patriacich k 191 druhom a zaradených do 22 čeľadí. V prvom roku výskumu sme odchytili 11 364 jedincov a celkovo sme zistili 164 druhov (tab. 1). Čo sa týka početnosti, v druhom roku bolo odchytených menej jedincov (9584 ex.) a tiež druhové bohatstvo bolo nižšie (141 druhov) (tab. 2).

Pavúky epigeónu

Za sledované dvojročné obdobie bolo metódou zemných pascí odchytených 20 948 jedincov epigeických pavúkov, patriacich k 185 druhom a zaradených do 22 čeľadí (tab. 1, 2). V prvom roku výskumu (jún 2011 – jún 2012) bola druhová pestrosť najvyššia na lokalitách Nová Sedlica 19 (75 druhov), Nová Sedlica 20 (72 druhov) a Kolbasov – PR Bzaná 16 (70 druhov). V druhom roku výskumu (jún 2012 – jún 2013) bola druhová pestrosť najvyššia na lokalitách Nová Sedlica 20 (67 druhov), Nová Sedlica 19 (64 druhov) a Príslop 12 (60 druhov).

Pozoruhodným faunistickým nálezom je druh Palliduphantes pillichi (1, 2♀♀), ktorý bol chytený v skúmanom území na troch rôznych lokalitách (tab. 2). Doteraz bol tento druh uvádzaný len z troch geomorfologických celkov, a to z Malých Karpát, Malej Fatry a Burdy (Gajdoš et al. 1999). Z faunistického hľadiska je významný nález Erigone jaegeri. Tento druh bol doteraz dokumentovaný z územia Slovenska len z  Borskej nížiny (nález 1 samca na lúkach v NPR Abród) (Gajdoš 2003). Tento druh sme zistili na intenzívne obhospodarovanej mezofilnej lúke na lokalite Príslop 12 (25. 6. 2012, 3 ♂♂). K faunisticky významným druhom zaraďujeme aj nové druhy pre faunu Polonín, ktoré sme v skúmanom území Uličskej doliny počas nášho výskumu zistili. Je to nasledovných 6 druhov: Erigone jaegeri, Palliduphantes pillichi, Porrhomma errans, Porrhomma microphthalmum, Tegenaria campestris a Xysticus luctuosus.

Pavúky bylinnej etáže

Metódou šmýkania vegetácie bolo odchytených 404 jedincov pavúkov patriacich k 30 druhom zaradených do 10 čeľadí. Z tohto počtu bolo šesť druhov, ktoré doplnili druhové spektrum nami zistených pavúkov Uličskej doliny. Jedná sa o dva druhy viazané na bylinné poschodie: Mangora acalypha a Dictyna uncinata a o štyri druhy preferujúce stromové poschodie, ktoré sú v bylinnom poschodí nachádzané sporadicky: Cyclosa conica, Moebelia penicillata, Neriene emphana, Trematocephalus cristatus (tab. 3). Zo zistených druhov je zaujímavý nález druhu M. penicillata uvádzaného v Červenom zozname pavúkov Slovenska (Gajdoš & Svatoň 2001) v kategórii ohrozenia LC. Podľa Dawsona et al. (2015) sa tento druh vyskytuje hlavne v trhlinách v kôre stromov, najmä ihličnanov, taktiež na kmeňoch stromov a niekedy aj vo vtáčích hniezdach. Sporadicky je vo Veľkej Británii nachádzaný aj v bylinnom poschodí na lúčnych stanovištiach.

Ekosozologické hodnotenie

Zo zistených druhov je 31 zaradených v Červenom zozname pavúkov Slovenska (Gajdoš & Svatoň 2001) v rôznych kategóriách ohrozenia a potenciálneho ohrozenia. Uvedený Červený zoznam vychádza z údajov do roku 2000, takže nezohľadňuje najnovšie poznatky o araneofaune Slovenska a zaradenie druhov nie je v súlade so súčasnými kritériami pre zaraďovanie druhov do IUCN kategórii na regionálnej úrovni (Iucn 2012b). Od jeho publikovania sa počet údajov z územia Slovenska zdvojnásobil. V súčasnosti sa pripravuje nový Červený zoznam pre Slovensko. V minulom roku bol publikovaný Červený zoznam Karpát (Gajdoš et al. 2014) spolu s Červeným zoznamom pre slovenskú časť Karpát. Tento zoznam už vychádza z komplexných údajov až do roku 2014 a tiež z najnovšej metodiky, v ktorej sú uvedené kritériá pre zaraďovanie druhov do IUCN kategórii ohrozenia ma lokálnej úrovni (Iucn 2012b). V tomto zozname je zaradených už len celkovo 16 druhov. Pre porovnanie uvádzame zaradenie druhov z oboch zoznamov.

Podobne, ako na lokalitách v povodí vysťahovaného územia hornej Cirochy (Žila & Gajdoš 2014b), sme v skúmanom území zistili výskyt dvoch druhov uvádzaných v Červenom zozname pavúkov Slovenska v kategórii kriticky ohrozený (CR) a to Neon valentulus a Peponocranium orbiculatum. V karpatskom zozname (Gajdoš et al. 2014) sú oba druhy v kategórii zraniteľný druh (VU). Ich výskyt na Slovensku bol diskutovaný vo vyššie spomínanej práci Žila & Gajdoš (2014b).

Z ďalších kategórii ohrozenia, podľa Červeného zoznamu pavúkov Slovenska, bolo z územia dokladované 4 druhy v kategórii ohrozený (EN) a to Centromerita concinna, Palliduphantes pillichi, Peponocranium praeceps a Pirata tenuitarsis. Tieto druhy sú v karpatskom zozname uvádzané v rôznych kategóriách ohrozenia, prípadne v kategórii potencionálneho ohrozenia (Centromerita concinna VU, Palliduphantes pillichi EN, Peponocranium praeceps NT a Pirata tenuitarsis VU). V kategórii EN v karpatskom zozname je zo zistených druhov ešte Micaria coarctata, ktorá bola odchytená na lokalite Príslop 12 (Pr12). Tento druh bol doteraz dokumentovaný z územia Slovenska len z jednej lokality povodia Hornej Cirochy (Žila & Gajdoš 2014b).

V kategórii zraniteľný (VU) je podľa Červeného zoznamu pavúkov Slovenska dokumentovaných päť druhov a to Gongylidiellum vivum, Metopobactrus prominulus, Palliduphantes milleri, Sitticus caricis a Xysticus lineatus. Z uvedených druhov karpatský zoznam uvádza len dva druhy v kategórii NT (Palliduphantes milleri, Xysticus lineatus). P. milleri je endemický druh Východných Karpát, ktorý bol zistený na opustenej lúke v Novej Sedlici (stanovište Se19). Z potenciálne ohrozených druhov podľa vyššie citovaného Červeného zoznamu z roku 2001 bolo na území zistených 20 druhov a to v kategóriach NT: Agyneta ramosa, Erigonella hiemalis, Notioscopus sarcinatus, Robertus neglectus, Walckenaeria kochi, LC: Agyneta cauta, Agyneta saxatilis, Agyneta subtilis, Phaeocedus braccatus, Porrhomma errans, Styloctetor stativus, Troxochrus scabriculus, Walckenaeria acuminata, Xysticus luctuosus a DD: Erigone jaegeri, Pardosa alacris, Pocadicnemis juncea, Tapinocyba biscissa, Tapinocyba pallens. Z týchto druhov karpatský zoznam uvádza len 5 druhov: Porrhomma errans, Tapinocyba biscissa, T. pallens NT, Xysticus luctuosus LC a Erigone jaegeri DD. Z faunistického hľadiska je zaujímavý nález druhu Dysdera dubrovninnii (DD), ktorého výskyt na Slovensku bol diskutovaný v práci Žila & Gajdoš (2014b). V Červenom zozname pre slovenskú časť Karpát nebol hodnotený druh Porrhomma microphthalmum (NE).

Mnohé druhy uvádzané v Červenom zozname (Gajdoš & Svatoň 2001) hodnotíme na základe súčasných poznatkov ako bežné, prípadne veľmi hojne sa vyskytujúce druhy, a preto neboli zaradené do Červeného zoznamu pavúkov pre slovenskú časť Karpát (napr. Agyneta cauta, Agyneta subtilis, Centromerita concinna, Erigonella hiemalis, Gongylidiellum vivum, Pardosa alacris, Walckenaeria acuminata, atď.).

Záver

Vysoká druhová pestrosť (191 druhov z 22 čeľadí), prítomnosť 6 ohrozených a 10 potencionálne ohrozených druhov a zistenie ďalších nových pre územie NP Poloniny (6 druhov), dokazujú vysokú biologickú hodnotu sledovaných nelesných habitatov. Prezentované výsledky môžu byť využité ako podklady pre ochranu prírody.

Poďakovanie

Chceme poďakovať pracovníkom správy NP Poloniny za umožnenie výskumu, pomoc pri výbere materiálu zo zemných pascí, menovite Zuzane Bartušovej, Miroslavovi Buraľovi, Miroslavovi Micenkovi, Tomášovi Didirkovi, Jánovi Lempeľovi. Taktiež ďakujeme Zuzke Ponecovej za vytriedenie materiálu a ďalším kolegom z ÚKE SAV za technickú pomoc a pomoc pri terénnom výskume. Príspevok vznikol ako výstup vedeckého projektu VEGA č. 2/0184/11 „Socio-ekologický výskum zmien krajiny a biodiverzity v horskom území NP Poloniny v kontexte globálnych zmien“.

Literatúra

Buchar J, 1999: Některé nepublikované údaje o arachnofauně Slovenska. Entomofauna carpathica, Bratislava, 11: 33–42.

Dawson I. K, Harvey P.R, Merrett P & Russell-Smith A.R, 2015. A review of the scarce and threatened spiders (Arachnida: Araneae) of Great Britain. Available: http://srs.britishspiders.org.uk/portal/p/Summary/s/Moebelia+penicillata. Accessed 17 April 2015.

Fedič V, Buraľ M, Francúz J & Warchol J, 2007: Uličská dolina. REDOS Humenné, 64 s.

Chyzer C & Kulczyński W, 1891: Araneae Hungariae, Tomus I. Editio Academiae scientiarum hungaricae, Budapest. pp. 1–170.

Chyzer C & Kulczyński W, 1897: Araneae Hungariae, Tomi II-di pars posterior. Editio Academiae scientiarum hungaricae, Budapest. pp. 145–370.

Chyzer C & Kulczyński W, 1899: Arachnida. In: Thalhammer J (ed.): Fauna Regni Hungariae, pars III.: Arthropoda, Budapest. pp. 1–33.

Gajdoš P, 2003: Pavúky (Araneae). Spiders (Araneae). In: Stanová V & Viceníková A (eds): Biodiverzita Abrodu – stav, zmeny a obnova. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava. pp. 191–200.

Gajdoš P, Svatoň J & Majkus Z, 1988: Pavúky (Araneae) okolia Novej Sedlice (Východné Karpaty). Zborník Východoslovenského múzea, Prírodné vedy, Košice, 29: 73–90.

Gajdoš P, Svatoň J & Sloboda K, 1999: Katalóg pavúkov Slovenska. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava. 339 pp. (I.), 315 pp. (II.).

Gajdoš P & Svatoň J, 2001: Červený (ekosozologický) zoznam pavúkov (Araneae) Slovenska. In: Baláž D, Marhold K & Urban P (eds): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody (ŠOP SR Banská Bystrica), 20 (supplement). pp. 80–86.

Gajdoš P, Moscaliuc L. A, Rozwalka R, Hirna A, Majkus Z, Gubányi A, Heltai M. G & Svatoň J, 2014. Red list of spiders (Araneae) of the Carpathian Mts. In: Kadlečík J (ed.): Carpathian red list of forest habitats and species Carpathian list of invasive alien species, The State Nature Conservancy of the Slovak republic, 234 pp.

Iucn 2012a: IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. Available: www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria. Accessed 17 April 2015.

Iucn 2012b: Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels: Version 4.0. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. Available: www.iucnredlist.org/technical-documents/categoriesand-criteria. Accessed 17 April 2015.

Svatoň J, Thomka V & Gajdoš P, 2003: Pavúky – Araneae. In: Mašán P & Svatoň J (eds): Pavúkovce Národného parku Poloniny (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari – Parasitiformes). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica a Správa Národného parku Poloniny, Snina. pp. 21–113.

Svatoň J, Gajdoš P & Krumpálová Z, 2005: Epigeic spiders (Araneae) of non–forest and forest habitats of the Poloniny National Park, Slovakia. In: Tajovský K, Schlaghamerský J & Pižl V (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. ISB AS CR, České Budějovice. pp. 171–180.

Thomka V, 1994: Pavúky ŠPR Bahno. Zborník Východoslovenského múzea, Prírodné vedy, Košice, 35: 185–187.

World Spider Catalog 2015: World Spider Catalog. Natural History Museum Bern. Available: http://wsc.nmbe.ch, version 16. Accessed 18 March 2015.

Žila P & Gajdoš P, 2012a: Vzácne druhy pavúkov (Araneae) nelesných stanovíšť Národného Parku Poloniny. In: Bryja J, Albrechtová J & Tkadlec E (eds): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno. pp. 218–219.

Žila P & Gajdoš P, 2012b: Hodnotenie dlhodobých zmien pavúčích spoločenstiev v 11 nelesných ekosystémoch Národného parku Poloniny. In: Krumpálová Z (ed.): História a súčasnosť slovenskej arachnológie. 10. Arachnologická konferencia. Zborník abstraktov – Východná 12. – 16. 9. 2012, Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF, Nitra. pp. 46–47.

Žila P & Gajdoš P, 2013a: Vplyv manažmentu na epigeické araneocenózy trvalých trávnych porastov a lúk ako biotopov. In: Krumpálová Z (ed.): Nové trendy vo výskume pavúkovcov. 11. Arachnologická konferencia. Zborník abstraktov – Východná 11. – 15. 9. 2013, Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF, Nitra. pp. 53–54.

Žila P & Gajdoš P, 2013b: Epigeické spoločenstvá pavúkov (Araneae) vybraných mezofilných lúk Polonín. In: Bryja J, Řehák Z & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2013: sborník abstraktů z konference, Brno 7. – 8. února 2013, Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno. pp. 256–257.

Žila P & Gajdoš P, 2014a: Epigeické spoločenstvá pavúkov (Araneae) vybraných vlhkých lúk Polonín. In: Bryja J & Drozd P (eds): Zoologické dny Ostrava 2014: sborník abstraktů z konference, Ostrava 6. – 7. 2. 2014, Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno. pp. 226–227.

Žila P & Gajdoš P, 2014b: Pavúky (Araneae) nelesných stanovíšť vysťahovaného územia Hornej Cirochy. Folia faunistica Slovaca, 19 (3): 269–285.

 

 

04%20%c5%bdila%20Gajdo%c5%a1%20F1%20Uli%c4%8dsk%c3%a1%20dolina.bmp

Obrázok 1. Skúmané lokality Uličskej doliny.

04%20%c5%bdila%20Gajdo%c5%a1%20F2%20Prislop.JPGObrázok 2. Intenzívne využívaná mezofilná lúka (Príslop 12). Foto: P. Bezák, júl 2011.

04%20%c5%bdila%20Gajdo%c5%a1%20F3%20Kolbasov.JPG

Obrázok 3. Vlhká, podmáčaná lúka situovaná v obci Kolbasov neďaleko kostola (Kolbasov 17). Foto: P. Bezák, júl 2011.

Tabuľka 1. Systematický prehľad zistených druhov pavúkov na povrchu pôdy na skúmaných stanovištiach Uličskej doliny od júna 2011 do júna 2012 s uvedením kvantitatívneho zastúpenia.

Kódy jednotlivých stanovíšť sú uvedené v kapitole Charakteristika študovaných lokalít; ∑ = suma.

Taxón

Pr12

Pr13

To14

To15

Bz16

Ko17

Se18

Se19

Se20

Atypidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atypus affinis Eichwald, 1830

2

 

 

 

38

 

 

5

2

47

Dysderidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dysdera dubrovninnii Deeleman-Reinhold, 1988

 

 

 

 

1

 

 

 

2

3

Mimetidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ero furcata (Villers, 1789)

 

2

 

1

1

 

 

3

 

7

Theridiidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)

2

 

 

 

2

 

 

 

1

5

Euryopis flavomaculata (C.L.Koch, 1836)

 

 

 

 

 

1

 

1

1

3

Neottiura suaveolens (Simon, 1879)

 

 

 

 

2

 

1

 

 

3

Robertus lividus (Blackwall, 1836)

1

3

 

 

1

 

 

1

5

11

Robertus neglectus (O.P.-Cambridge, 1871)

1

6

 

 

1

 

 

 

2

10

Linyphiidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agyneta affinis (Kulczyński, 1898)

22

6

9

8

4

 

 

2

8

59

Agyneta cauta (O.P.-Cambridge, 1902)

 

 

 

 

 

7

1

2

 

10

Agyneta mollis (O.P.-Cambridge, 1871)

6

5

2

3

2

 

 

1

 

19

Agyneta olivacea (Emerton, 1882)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Agyneta rurestris (C.L.Koch, 1836)

6

1

2

1

1

 

 

 

1

12

Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Agyneta subtilis (O.P.-Cambridge, 1863)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Araeoncus humilis (Blackwall, 1841)

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Bathyphantes parvulus (Westring, 1851)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)

94

27

53

34

9

1

 

1

24

243

Centromerita concinna (Thorell, 1875)

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Centromerus incilium (L.Koch, 1881)

21

283

 

51

16

 

 

39

81

491

Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)

45

203

12

88

23

 

6

187

139

703

Ceratinella brevis (Wider, 1834)

21

36

 

 

 

1

15

2

1

76

Ceratinella major Kulczyński, 1894

7

46

 

 

 

1

1

2

 

57

Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834)

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

Dicymbium nigrum brevisetosum Locket, 1962

10

2

1

5

 

1

 

1

 

20

Diplostyla concolor (Wider, 1834)

 

 

1

 

 

 

 

 

3

4

Erigone atra Blackwall, 1833

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Erigone dentipalpis (Wider, 1834)

13

 

3

 

 

 

 

 

 

16

Erigone jaegeri Baehr, 1984

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841)

 

2

 

1

 

 

 

 

 

3

Floronia bucculenta (Clerck, 1757)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Gonatium paradoxum (L.Koch, 1869)

5

9

 

 

 

 

1

9

4

28

Gonatium rubellum (Blackwall, 1841)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Gongylidiellum latebricola (O.P.-Cambridge, 1871)

1

1

 

 

2

3

1

7

12

27

Gongylidiellum murcidum Simon, 1884

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Gongylidiellum vivum (O.P.-Cambridge, 1875)

 

 

3

 

 

1

5

 

1

10

Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875)

 

2

 

 

 

 

 

1

 

3

Metopobactrus prominulus (O.P.-Cambridge, 1872)

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854)

3

19

1

 

18

 

2

10

21

74

Micrargus subaequalis (Westring, 1851)

 

 

 

1

3

 

 

 

2

6

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Neriene clathrata (Sundevall, 1830)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Notioscopus sarcinatus (O.P.-Cambridge, 1872)

 

 

 

 

 

3

4

 

 

7

Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841)

 

 

 

 

 

66

30

 

1

97

Oedothorax retusus (Westring, 1851)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Palliduphantes insignis (O.P.-Cambridge, 1913)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Palliduphantes milleri (Starega, 1972)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915)

 

 

 

1

1

 

 

 

 

2

Pelecopsis radicicola (L.Koch, 1872)

 

 

 

 

 

 

 

10

1

11

Peponocranium orbiculatum (O.P.-Cambridge, 1882)

 

 

 

 

 

 

 

2

1

3

Peponocranium praeceps Miller, 1943

 

 

 

 

1

 

 

10

1

12

Pocadicnemis juncea Locket et Millidge, 1953

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)

 

1

 

 

 

 

1

 

 

2

Porrhomma errans (Blackwall, 1841)

2

9

 

 

 

 

 

 

 

11

Porrhomma microphthalmum (O.P.-Cambridge, 1871)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834)

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Styloctetor stativus (Simon, 1881)

1

 

2

13

1

5

 

 

1

23

Syedra gracilis (Menge, 1869)

 

2

 

1

 

 

 

1

2

6

Tallusia experta (O.P.-Cambridge, 1871)

 

 

 

 

 

15

 

 

 

15

Tapinocyba biscissa (O.P.-Cambridge, 1872)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Tapinocyba insecta (L.Koch, 1869)

2

10

 

1

 

 

 

 

5

18

Tapinocyba pallens (O.P.-Cambridge, 1872)

 

2

 

 

 

 

 

 

2

4

Tapinopa longidens (Wider, 1834)

 

 

 

 

2

 

 

 

1

3

Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866)

 

2

 

 

 

 

 

2

1

5

Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887)

2

45

3

3

4

1

1

20

20

99

Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Walckenaeria antica (Wider, 1834)

2

7

1

 

 

1

1

4

4

20

Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)

 

 

 

 

1

 

 

 

1

2

Walckenaeria kochi (O.P.-Cambridge, 1872)

 

 

 

 

 

15

6

 

 

21

Walckenaeria mitrata (Menge, 1868)

1

1

 

 

 

 

 

2

 

4

Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836

2

17

 

1

 

0

 

2

2

24

Tetragnathidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metellina mengei (Blackwall, 1870)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830

138

53

182

19

40

109

4

1

115

661

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830

11

18

 

 

1

66

66

12

3

177

Tetragnatha pinicola L.Koch, 1870

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Araneidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)

 

 

 

 

1

 

 

1

 

2

Agalenatea redii (Scopoli, 1763)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Araneus alsine (Walckenaer, 1802)

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Araneus marmoreus Clerck, 1757

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Araneus quadratus Clerck, 1757

 

 

1

 

 

1

 

1

 

3

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

 

 

1

1

 

 

 

 

 

2

Cercidia prominens (Westring, 1851)

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

Hypsosinga sanguinea (C.L.Koch, 1844)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Singa hamata (Clerck, 1757)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Lycosidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)

95

34

136

316

7

4

 

8

71

671

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)

265

176

193

350

25

3

13

29

96

1150

Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)

159

188

37

175

230

8

30

74

140

1041

Arctosa figurata (Simon, 1876)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)

2

59

1

45

87

1

1

67

53

316

Pardosa agrestis (Westring, 1861)

 

 

7

 

 

 

 

 

 

7

Pardosa alacris (C.L.Koch, 1833)

2

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Pardosa amentata (Clerck, 1757)

 

 

3

1

 

7

6

 

 

17

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

2

1

 

 

9

 

1

15

4

32

Pardosa monticola (Clerck, 1757)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

2

Pardosa paludicola (Clerck, 1757)

5

4

19

3

4

49

3

 

 

87

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)

236

7

307

32

11

 

 

 

 

593

Pardosa prativaga (L.Koch, 1870)

 

 

5

 

1

 

 

 

 

6

Pardosa pullata (Clerck, 1757)

31

78

102

209

7

196

17

4

157

801

Pardosa riparia (C.L.Koch, 1833)

21

151

2

10

254

1

3

143

33

618

Pirata piraticus (Clerck, 1757)

 

 

 

 

 

28

 

 

 

28

Pirata tenuitarsis Simon, 1876

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Piratula hygrophila (Thorell, 1872)

 

 

 

2

1

197

447

141

1

789

Piratula latitans (Blackwall, 1841)

 

 

6

2

 

254

52

175

22

511

Trochosa ruricola (De Geer, 1778)

 

 

9

1

2

6

3

1

 

22

Trochosa spinipalpis (F.O.P.-Cambridge, 1895)

 

2

 

5

 

88

93

9

5

202

Trochosa terricola Thorell, 1856

40

85

15

42

13

9

18

38

41

301

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pisauridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)

1

1

 

 

1

3

2

3

 

11

Agelenidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)

1

3

1

 

 

 

1

 

2

8

Allagelena gracilens (C.L.Koch, 1841)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Coelotes terrestris (Wider, 1834)

 

 

 

 

 

 

 

3

1

4

Histopona torpida (C.L.Koch, 1837)

 

 

3

1

3

 

1

1

 

9

Inermocoelotes inermis (L.Koch, 1855)

5

4

 

2

2

 

 

6

29

48

Tegenaria silvestris (L.Koch, 1872)

1

 

4

 

1

 

 

 

 

6

Cybaeidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cybaeus angustiarum L.Koch, 1868

1

2

3

2

2

 

10

17

13

50

Hahniidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antistea elegans (Blackwall, 1841)

 

 

 

 

 

3

5

1

 

9

Hahnia nava (Blackwall, 1841)

1

1

 

1

2

 

 

 

1

6

Dictynidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argenna subnigra (O.P.-Cambridge, 1861)

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Cicurina cicur (Fabricius, 1793)

 

1

1

 

1

2

 

4

1

10

Amaurobiidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Callobius claustrarius (Hahn, 1833)

1

1

1

 

 

 

 

7

1

11

Miturgidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zora silvestris Kulczyński, 1897

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

Zora spinimana (Sundevall, 1833)

 

1

 

2

5

4

4

4

2

22

Liocranidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)

2

1

 

1

 

1

 

5

4

14

Phrurolithidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phrurolithus minimus C.L.Koch, 1839

 

 

 

 

1

 

 

6

2

9

Clubionidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubiona neglecta O.P.-Cambridge, 1862

 

1

 

 

4

 

 

2

 

7

Clubiona reclusa O.P.-Cambridge, 1863

 

 

 

 

 

8

 

 

 

8

Gnaphosidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drassodes cupreus (Blackwall, 1834)

 

 

 

 

 

8

 

 

 

8

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Drassodes pubescens (Thorell, 1856)

1

6

2

4

8

2

1

1

2

27

Drassyllus lutetianus (L.Koch, 1866)

 

 

 

2

 

2

 

 

 

4

Drassyllus praeficus (L.Koch, 1866)

2

 

1

3

7

 

 

 

3

16

Drassyllus pusillus (C.L.Koch, 1833)

1

1

5

10

3

 

 

1

2

23

Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839)

2

 

 

4

 

 

 

 

1

7

Haplodrassus umbratilis (L.Koch, 1866)

2

7

 

4

11

 

 

10

6

40

Micaria coarctata (Lucas, 1846)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Phaeocedus braccatus (L.Koch, 1866)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Zelotes latreillei (Simon, 1878)

 

 

 

2

 

 

 

10

4

16

Philodromidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Thanatus formicinus (Clerck, 1757)

4

5

 

26

8

14

3

6

3

69

Thomisidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)

 

2

 

3

6

 

 

5

1

17

Ozyptila praticola (C.L.Koch, 1837)

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Ozyptila rauda Simon, 1875

2

 

 

1

 

 

 

 

 

3

Ozyptila trux (Blackwall, 1846)

 

12

22

2

8

37

4

6

1

92

Xysticus bifasciatus C.L.Koch, 1837

17

39

18

43

19

6

4

25

22

193

Xysticus cristatus (Clerck, 1757)

19

11

7

4

4

4

 

1

5

55

Xysticus erraticus (Blackwall, 1834)

2

 

 

4

11

 

 

 

5

22

Xysticus kochi Thorell, 1872

1

1

5

 

 

 

 

 

 

7

Xysticus lineatus (Westring, 1861)

1

3

2

1

6

 

1

6

29

49

Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Salticidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

1

 

 

1

 

 

 

3

1

6

Evarcha arcuata (Clerck, 1757)

 

 

 

1

6

 

2

1

3

13

Evarcha falcata (Clerck, 1757)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Neon reticulatus (Blackwall, 1853)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Neon valentulus Falconer, 1912

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865)

1

 

 

1

3

2

 

 

1

8

Sitticus caricis (Westring, 1861)

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Talavera aequipes (O.P.-Cambridge, 1871)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1360

1714

1200

1559

961

1265

875

1190

1240

11364

Tabuľka 2. Systematický prehľad zistených druhov pavúkov na povrchu pôdy na skúmaných stanovištiach Uličskej doliny od júna 2012 do júna 2013 s uvedením kvantitatívneho zastúpenia.

Kódy jednotlivých stanovíšť sú uvedené v kapitole Charakteristika študovaných lokalít; ∑ = suma.

TaxónTaxón

Pr12

Pr13

To14

To15

Bz16

Ko17

Se18

Se19

Se20

Atypidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atypus affinis Eichwald, 1830

 

1

 

2

32

 

 

 

2

37

Dysderidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dysdera dubrovninnii Deeleman-Reinhold, 1988

 

1

 

 

1

 

1

10

5

18

Mimetidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ero furcata (Villers, 1789)

 

 

 

 

3

 

 

3

2

8

Theridiidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asagena phalerata (Panzer, 1801)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)

7

2

3

3

1

 

 

 

1

17

Euryopis flavomaculata (C.L.Koch, 1836)

 

 

 

1

 

 

 

2

2

5

Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Neottiura suaveolens (Simon, 1879)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Robertus lividus (Blackwall, 1836)

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

Robertus neglectus (O.P.-Cambridge, 1871)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Linyphiidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agyneta affinis (Kulczyński, 1898)

42

1

3

3

1

7

 

5

5

67

Agyneta cauta (O.P.-Cambridge, 1902)

 

 

 

 

 

7

 

3

 

10

Agyneta mollis (O.P.-Cambridge, 1871)

6

2

4

2

 

3

 

 

 

17

Agyneta ramosa Jackson, 1912

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Agyneta rurestris (C.L.Koch, 1836)

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)

1

1

1

1

 

3

 

 

 

7

Bathyphantes parvulus (Westring, 1851)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)

84

21

17

10

 

5

1

1

30

169

Centromerita concinna (Thorell, 1875)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Centromerus incilium (L.Koch, 1881)

13

289

 

24

8

 

2

179

186

701

Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)

19

78

1

39

1

4

18

255

157

572

Ceratinella brevis (Wider, 1834)

1

5

1

 

 

17

 

 

 

24

Ceratinella major Kulczyński, 1894

8

24

 

 

 

 

 

 

 

32

Ceratinella scabrosa (O.P.-Cambridge, 1871)

 

 

 

 

 

4

8

 

 

12

Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834)

1

 

2

 

 

 

 

1

 

4

Dicymbium nigrum brevisetosum Locket, 1962

2

1

2

3

 

1

 

1

1

11

Diplostyla concolor (Wider, 1834)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Erigone dentipalpis (Wider, 1834)

2

 

 

 

 

3

 

 

 

5

Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841)

 

2

 

 

 

 

 

 

4

6

Gonatium paradoxum (L.Koch, 1869)

4

4

 

 

1

 

1

10

1

21

Gongylidiellum latebricola (O.P.-Cambridge, 1871)

 

 

 

 

1

1

 

3

2

7

Gongylidiellum murcidum Simon, 1884

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Gongylidiellum vivum (O.P.-Cambridge, 1875)

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Linyphia triangularis (Clerck, 1757)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854)

 

9

 

 

20

 

 

6

18

53

Micrargus subaequalis (Westring, 1851)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Notioscopus sarcinatus (O.P.-Cambridge, 1872)

 

 

 

 

 

9

17

 

 

26

Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841)

 

 

 

 

 

70

25

 

 

95

Oedothorax retusus (Westring, 1851)

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

Palliduphantes insignis (O.P.-Cambridge, 1913)

 

 

 

4

 

 

 

 

1

5

Palliduphantes milleri (Starega, 1972)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Pelecopsis radicicola (L.Koch, 1872)

 

 

 

 

 

 

1

1

2

4

Peponocranium praeceps Miller, 1943

 

 

 

 

 

 

1

7

 

8

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Porrhomma errans (Blackwall, 1841)

6

36

 

 

 

 

 

 

 

42

Porrhomma microphthalmum (O.P.-Cambridge, 1871)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834)

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Sintula corniger (Blackwall, 1856)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Styloctetor stativus (Simon, 1881)

1

 

4

4

 

 

 

1

 

10

Syedra gracilis (Menge, 1869)

 

2

 

 

 

 

 

1

1

4

Tallusia experta (O.P.-Cambridge, 1871)

 

 

 

 

 

20

 

 

 

20

Tapinocyba pallens (O.P.-Cambridge, 1872)

 

6

 

 

1

 

 

2

12

21

Tapinopa longidens (Wider, 1834)

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)

 

 

 

 

 

 

 

2

1

3

Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887)

1

9

4

6

 

 

0

28

19

67

Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Troxochrus scabriculus (Westring, 1851)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

Walckenaeria antica (Wider, 1834)

1

 

 

 

 

 

 

3

1

5

Walckenaeria atrotibialis (O.P.-Cambridge, 1878)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Walckenaeria kochi (O.P.-Cambridge, 1872)

 

 

 

 

 

11

7

 

 

18

Walckenaeria mitrata (Menge, 1868)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836

1

21

 

1

2

1

 

3

8

37

Tetragnathidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metellina segmentata (Clerck, 1757)

 

 

 

 

 

 

 

2

1

3

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830

96

29

133

2

6

30

1

 

33

330

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830

6

2

 

 

 

9

30

6

1

54

Araneidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araneus diadematus Clerck, 1757

 

 

 

 

1

 

 

1

2

4

Araneus quadratus Clerck, 1757

 

 

 

1

 

 

 

 

1

2

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Hypsosinga sanguinea (C.L.Koch, 1844)

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Lycosidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)

60

16

245

129

4

1

2

6

58

521

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)

154

235

283

107

20

6

23

20

45

893

Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)

189

248

60

57

203

8

57

146

136

1104

Arctosa figurata (Simon, 1876)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)

2

11

2

11

61

2

1

77

49

216

Pardosa agrestis (Westring, 1861)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Pardosa amentata (Clerck, 1757)

 

 

1

1

 

5

2

 

 

9

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

 

1

 

 

6

1

 

5

1

14

Pardosa paludicola (Clerck, 1757)

1

2

25

6

1

44

5

 

1

85

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)

307

35

560

41

4

4

 

 

 

951

Pardosa prativaga (L.Koch, 1870)

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

Pardosa pullata (Clerck, 1757)

18

81

152

61

4

132

3

 

116

567

Pardosa riparia (C.L.Koch, 1833)

26

60

5

1

104

 

 

133

26

355

Pirata tenuitarsis Simon, 1876

 

 

 

 

 

6

 

 

 

6

Piratula hygrophila (Thorell, 1872)

 

 

 

 

 

122

392

46

2

562

Piratula latitans (Blackwall, 1841)

 

 

13

1

 

66

23

42

3

148

Trochosa ruricola (De Geer, 1778)

 

 

4

 

 

5

2

1

 

12

Trochosa spinipalpis (F.O.P.-Cambridge, 1895)

1

3

 

1

1

72

65

9

 

152

Trochosa terricola Thorell, 1856

35

54

16

17

19

3

6

79

50

279

Pisauridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)

 

 

1

 

 

 

1

 

 

2

Agelenidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Allagelena gracilens (C.L.Koch, 1841)

 

 

 

2

 

 

1

 

1

4

Coelotes terrestris (Wider, 1834)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Histopona torpida (C.L.Koch, 1837)

 

 

 

 

1

 

 

 

2

3

Inermocoelotes inermis (L.Koch, 1855)

1

16

1

4

 

 

5

16

20

63

Tegenaria campestris (C.L.Koch, 1834)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Cybaeidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cybaeus angustiarum L.Koch, 1868

1

3

 

2

7

2

7

12

2

36

Hahniidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antistea elegans (Blackwall, 1841)

 

 

 

 

 

6

9

 

 

15

Hahnia nava (Blackwall, 1841)

6

 

3

2

 

 

 

2

 

13

Dictynidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argenna subnigra (O.P.-Cambridge, 1861)

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Cicurina cicur (Fabricius, 1793)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Amaurobiidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Callobius claustrarius (Hahn, 1833)

 

 

 

1

 

 

 

6

1

8

Miturgidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zora silvestris Kulczyński, 1897

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Zora spinimana (Sundevall, 1833)

1

 

 

 

 

1

1

10

1

14

Liocranidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)

11

7

4

4

2

2

13

65

25

133

Phrurolithidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phrurolithus festivus (C.L.Koch, 1835)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Phrurolithus minimus C.L.Koch, 1839

 

1

 

 

3

 

 

 

3

7

Clubionidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Clubiona reclusa O.P.-Cambridge, 1863

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Gnaphosidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drassodes cupreus (Blackwall, 1834)

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

Drassodes pubescens (Thorell, 1856)

2

13

3

 

9

 

 

3

2

32

Drassyllus praeficus (L.Koch, 1866)

2

3

3

1

4

 

 

 

 

13

Drassyllus pusillus (C.L.Koch, 1833)

5

 

6

5

5

4

 

1

1

27

Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839)

4

 

4

 

2

 

 

 

 

10

Haplodrassus umbratilis (L.Koch, 1866)

 

7

 

2

8

1

 

13

7

38

Phaeocedus braccatus (L.Koch, 1866)

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Zelotes latreillei (Simon, 1878)

 

3

 

 

4

 

 

8

3

18

Zelotes petrensis (C.L.Koch, 1839)

1

 

 

3

 

 

 

1

4

9

Philodromidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanatus formicinus (Clerck, 1757)

9

6

4

8

34

6

1

9

7

84

Thomisidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)

 

4

1

6

3

 

 

2

1

17

Ozyptila rauda Simon, 1875

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

Ozyptila trux (Blackwall, 1846)

1

2

6

3

5

14

 

1

2

34

Xysticus acerbus Thorell, 1872

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Xysticus bifasciatus C.L.Koch, 1837

28

51

37

37

51

1

5

13

37

260

Xysticus cristatus (Clerck, 1757)

15

12

27

12

9

2

1

2

5

85

Xysticus erraticus (Blackwall, 1834)

 

1

 

3

4

 

 

 

2

10

Xysticus kochi Thorell, 1872

2

 

7

 

 

 

 

 

 

9

Xysticus lineatus (Westring, 1861)

6

16

1

2

19

 

6

16

25

91

Salticidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

 

 

 

1

2

 

 

2

1

6

Evarcha arcuata (Clerck, 1757)

1

1

 

 

2

 

1

5

3

13

Neon valentulus Falconer, 1912

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Phlegra fasciata (Hahn, 1826)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865)

 

2

 

 

2

 

 

2

 

6

Sitticus caricis (Westring, 1861)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Sitticus rupicola (C.L.Koch, 1837)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1211

1445

1651

647

690

734

752

1305

1149

9584

Tabuľka 3. Systematický prehľad zistených druhov pavúkov bylinnej vegetácie na skúmaných stanovištiach.

Kódy jednotlivých stanovíšť sú uvedené v kapitole Charakteristika študovaných lokalít; ∑ = suma.

Taxón

Pr12

To14

To15

Bz16

Se18

Se19

Theridiidae

 

 

 

 

 

 

 

Phylloneta impressa (L.Koch, 1881)

 

 

 

 

3

 

3

Linyphiidae

 

 

 

 

 

 

 

Linyphia triangularis (Clerck, 1757)

 

 

 

 

 

1

1

Neriene emphana (Walckenaer, 1841)

 

1

 

 

 

 

1

Moebelia penicillata (Westring, 1851)

 

 

 

 

 

1

1

Trematocephalus cristatus (Wider, 1834)

1

 

1

 

 

 

2

Tetragnathidae

 

 

 

 

 

 

 

Metellina segmentata (Clerck, 1757)

 

 

8

 

2

13

23

Tetragnatha pinicola L.Koch, 1870

 

 

1

 

2

5

8

Araneidae

 

 

 

 

 

 

 

Aculepeira ceropegia (Walckenaqer, 1802)

14

23

49

15

19

28

148

Agalenatea redii (Scopoli, 1763)

 

3

5

11

5

 

24

Araneus alsine (Walckenaer, 1802)

 

 

 

 

1

 

1

Araneus diadematus Clerck, 1757

 

 

 

 

 

3

3

Araneus marmoreus Clerck, 1757

 

1

10

5

9

17

42

Araneus quadratus Clerck, 1757

 

1

 

 

 

1

2

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

1

2

5

7

4

 

19

Cercidia prominens (Westring, 1851)

 

 

 

 

 

1

1

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

 

 

 

1

 

 

1

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)

 

1

 

 

 

 

1

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

 

 

1

 

 

 

1

Lycosidae

 

 

 

 

 

 

 

Pardosa riparia (C.L.Koch, 1833)

 

 

 

1

 

 

1

Pisauridae

 

 

 

 

 

 

 

Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)

 

 

1

2

4

6

13

Dictynidae

 

 

 

 

 

 

 

Dictyna uncinata Thorell, 1856

 

 

 

 

 

1

1

Philodromidae

 

 

 

 

 

 

 

Thanatus formicinus (Clerck, 1757)

 

 

1

 

 

 

1

Thomisidae

 

 

 

 

 

 

 

Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)

2

5

8

25

3

20

63

Misumena vatia (Clerck, 1757)

 

1

 

 

 

 

1

Tmarus piger (Walckenaer, 1802)

 

 

 

 

1

2

3

Xysticus bifasciatus C.L.Koch, 1837

 

 

1

 

 

 

1

Xysticus cristatus (Clerck, 1757)

 

 

 

1

 

1

2

Salticidae

 

 

 

 

 

 

 

Evarcha arcuata (Clerck, 1757)

 

 

2

12

2

18

34

Evarcha falcata (Clerck, 1757)

 

1

 

 

 

 

1

Neon reticulatus (Blackwall, 1853)

 

 

1

 

 

 

1

18

39

94

80

55

118

404