1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 (4) 2000 (5) 2001 (6) 2002 (7) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (10)
2006 (11) 2007 (12) 2008 (13) 2009 (14) 2010 (15) 2011 (16) 2012 (17) 2013 (18) 2014 (19) 2015 (20)
2016  (21) 2017 (22)

Volume 3, Year 1998

Matis D; Mrva M; 1998
Nové meňavkovce (Rhizopoda) pre faunu Slovenska
A new amoebae (Rhizopoda) for fauna of Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 3: 1-8

Tirjaková E; 1998
Saprobiologické hodnotenie vôd Žiarskej kotliny na základe druhového spektra a abundancie nálevníkov (Ciliophora)
Saprobiologic water evaluation of Žiarska kotlina based on the species spectrum and abundance of ciliated protozoa (Ciliophora)
Folia faunistica Slovaca, 3: 9-18

Tirjaková E; 1998
Zaujímavý nález brušnobrvca (Gastrotricha) z čeľade Dichaeturidae
Interesting discovery of Gastrotricha individual (family Dichaeturidae)
Folia faunistica Slovaca, 3: 19-21

Illyová M; 1998
Kôrovce (Crustacea) litorálneho planktónu niektorých ramien inundácie Dunaja (r. km 1841-1804)
Planktonic crustaceans (Crustacea) in the littoral zone of the Danube inland delta (r. km 1841-1804)
Folia faunistica Slovaca, 3: 23-30

Vachová E; Cyprich D; Krumpál M; 1998
Výskyt a rozšírenie Ceratophyllus sciurorum (Schrank, 1803) (Siphonaptera) v hniezdach vtákov a cicavcov na Slovensku
Occurrence and distribution of
Ceratophyllus sciurorum (Schrank, 1803) in the nests of birds and mammals in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 3: 31-43

Majzlan O; Antalíková M; Kalivodová Z; 1998
Makrozoobentos potoka Čierna voda s ohľadom na pijavice (Hirudinea) a vodné chrobáky (Coleoptera)
Macrozoobenthos of the Čierna voda brook with respect to leeches (Hirudinea) and water beetles (Coleoptera)
Folia faunistica Slovaca, 3: 45-49

Oľga Štepanovičová & Zuzana Bianchi, 1998
Bzdochy (Heteroptera) v oblasti Žiarskej kotliny (Stredné Slovensko)
Bugs (Heteroptera) in the area of Žiarska kotlina basin (Central Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 3: 51-55

Bulánková E; Holecová M; 1998
Štruktúra taxocenóz Nabidae (Heteroptera) bylinného podrastu dubovo-hrabových lesov v Malých Karpatoch
Structure and dynamics of nabid taxocoenoses (Nabidae, Heteroptera) in the herbage undergrowth of oak-hornbeam forests in Malé Karpaty Mts
Folia faunistica Slovaca, 3: 57-68

Majzlan O; 1998
Chrobáky (Coleoptera) okolia masívu Kľaku v Lúčanskej Malej Fatre
The beetles (Coleoptera) in the surrouding Kľak masiff in Lúčanska Malá Fatra Mts
Folia faunistica Slovaca, 3: 65-75

Majzlan O; 1998
Letová aktivita nosáčikov (Coleoptera: Curculionoidea) na 4 lokalitách v CHKO Záhorie
Flight activity of weevils (Coleoptera: Curculionoidea) at 4 sites of Protected Landscape area Záhorie
Folia faunistica Slovaca, 3: 77-80

Cunev J; Majzlan O; 1998
Ekosozologické vyhodnotenie fauny chrobákov (Coleoptera) PR Veľký vrch v katastri Malé Kršteňany
Ecosozological evaluation od beetles fauna Coleoptera of Nature reserve Veľký vrch hill by Malé Kršteňany (central Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 3: 81-96

Zach P; Holecová M; 1998
Saproxylické chrobáky (Coleoptera) v prírodnom a hospodárskom lese: odchyty do nárazových lapačov
Saproxylic beetles in a natural and managed forest: catches in flight windows traps
Folia faunistica Slovaca, 3: 97-106

Holecová M; Petryszak B; 1998
Apionidae (Coleoptera, Curculionoidea) Národného parku Poloniny (Východné Karpaty)
Apionidae (Coleoptera, Curculionoidea) of the National Park Poloniny (Eastern Carpathians)
Folia faunistica Slovaca, 3: 107-118

Kulfan M; 1998
Škodlivé druhy z radu Lepidoptera korún dubov nížinných oblastí juhozápadného Slovenska
The most important Lepidoptera pests of oak crowns in Southwestern Slovakia lowlands
Folia faunistica Slovaca, 3: 119-124

Lukáš J; 1998
K poznaniu opeľovačov trnky obyčajnej (Prunus spinosa) na území Slovenska
To the knowledge of pollinators of black thorn (Prunus spinosa) in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 3: 125-127