1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 (4) 2000 (5) 2001 (6) 2002 (7) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (10)
2006 (11) 2007 (12) 2008 (13) 2009 (14) 2010 (15) 2011 (16) 2012 (17) 2013 (18) 2014 (19) 2015 (20)
2016  (21) 2017 (22)

Volume 4, Year 1999

Baláži P; Matis D; 1999
Zaujímavé nálezy nálevníkov (Ciliophora) v rieke Morava
Considerable species of Ciliophora in the Morava river
Folia faunistica Slovaca, 4: 1-5

Baláži P; Matis D; 1999
Cicavky (Ciliophora: Suctoria) v planktóne niektorých slovenských tokov
Suctoria (Ciliophora) in plankton of Slovak rivers
Folia faunistica Slovaca, 4: 7-10

Tirjaková E; 1999
Nové nálezy cicaviek (Ciliophora: Suctoria) pre faunu Slovenska
Some Suctoria species new for fauna of Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 4: 11-14

Stloukal E; 1999
Nálezy epibiontných nálevníkov z čeľade Epistylididae (Ciliophora: Peritrichia) na Slovensku
Epibiotic ciliates of family Epistylididae (Ciliophora, Peritrichia) in western Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 4: 15-24

Halgoš J; 1999
Hromadný výskyt lastúrnika Anodonta woodiana (Lea, 1834) na Slovensku
The mass occurrence of bivalve clams Anodonta woodiana (Lea, 1834) in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 4: 25-25

Čejka T; Ševčíková M; 1999
Vodné mäkkýše (Mollusca) Podunajska
Freshwater molluscs (Mollusca) of the Danubian floodplain (Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 4: 27-32

Krno I; 1999
Pošvatky (Plecoptera) povodia Ipľa a Hrona
Stoneflies (Plecoptera) of the river basins Ipeľ and Hron
Folia faunistica Slovaca, 4: 33-40

Vidlička Ľ; 1999
Šváby (Blattaria) v hniezdach vtákov
Cockroaches (Blattaria) in bird nests
Folia faunistica Slovaca, 4: 41-42

Šácha D; Šíbl J; 1999
Príspevok k poznaniu fauny vážok (Odonata) Záhoria
Dragon-flies (Odonata) of Záhorie region
Folia faunistica Slovaca, 4: 45-53

Gavlas V; 1999
K poznaniu fauny rovnokrídlovcov (Ensifera, Gryllodea, Caelifera) a modliviek (Mantodea) južnej časti Strážovských vrchov
To the knowledge of the fauna Ensifera, Gryllodea, Caelifera and Mantodea in the southern part of the Strážovské vrchy Mts
Folia faunistica Slovaca, 4: 55-63

Cyprich D; Lukáš J; Fenďa P; Krumpál M; 1999
Ektoparazity (Mesostigmata, Ixodidae, Anoplura, Siphonaptera) veverice stromovej (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758) a jej hniezd z územia Slovenska
Ectoparasites (Mesostigmata, Ixodidae, Anoplura, Siphonaptera) of common squirrel (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758) and its nests in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 4: 65-74

Fedor JP; 1999
Rovnokrídlovce (Caelifera a Ensifera) mozaiky biotopov v okolí dunajského vodného diela
Ensifera and Caelifera orders in various biotopes in surrondings of the Danube river
Folia faunistica Slovaca, 4: 75-78

Cyprich D; Krumpál M; Rolníková T; 1999
Výskyt a rozšírenie Ceratophylus gallinae (Schrank, 1803) (Siphonaptera) na Slovensku
Occurrence and distribution of Ceratophyllus gallinae (Schrank, 1803) (Siphonaptera) in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 4: 79-88

Lukáš J; Lukášová Z; Schlarmannová J; 1999
Včely (Hymenoptera, Apoidea) Čachtických vrchov
Bees (Hymenoptera, Apoidea) of the Čachtické vrchy hills
Folia faunistica Slovaca, 4: 89-96

Holecová M; 1999
Štruktúra a dynamika spoločenstiev nosáčikov (Coleoptera, Curculoinoidea) v korunách topoľov na území NPR Šúr (JZ Slovensko)
Structure and dynamics of weevil communities (Coleoptera, Curculionoidea) in leaf bearing crowns of poplars in the National nature reserve Šúr (SW Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 4: 97-109

Majzlan O; 1999
Chrobáky (Coleoptera) v okolí priemyselného centra hlinikárne Žiar nad Hronom
Beetles (Coleoptera) in the surroundings of an aluminium smelter industrial centre near Žiar nad Hronom
Folia faunistica Slovaca, 4: 111-120

Muránsky P; 1999
Liskavky (Coleoptera: Chrysomelidae) inundačného pásma Dunaja
Chrysomelidae (Coleoptera) of the inundaceous area of river Danube
Folia faunistica Slovaca, 4: 121-128

Majzlan O; Rychlík I; Deván P; 1999
Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Hymenoptera – Sphecidae, Pompilidae et Vespidae) NPR Čenkovská step a NPR Čenkovská lesostep na južnom Slovensku
A select group of insects (Coleoptera, Hymenoptera-Specidae, Pompilidae and Vespidae) in study site national nature reserve Čenkovská step in south Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 4: 129-150

Bulánková E; 1999
Výskyt vybraných skupín vodných dvojkrídlovcov v BR Poľana
Aquatic Diptera (excl. Chironomidae, Simuliidae) of Poľana biospheric reserve (Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 4: 151-156

Kulfan M; 1999
Spoločenstvá húseníc motýľov (Lepidoptera) na hruške planej (Pyrus pyraster) v NPR Šúr (JZ Slovensko)
Lepidoptera larvae communities on Pyrus pyraster in NR Šúr (SW Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 4: 157-162

Kalivodová E; 1999
Vtáky (Aves) zámockých parkov Žitného ostrova
Birds (Aves) of the castel parks of the Žitný ostrov island
Folia faunistica Slovaca, 4: 163-167