1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 (4) 2000 (5) 2001 (6) 2002 (7) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (10)
2006 (11) 2007 (12) 2008 (13) 2009 (14) 2010 (15) 2011 (16) 2012 (17) 2013 (18) 2014 (19) 2015 (20)
2016  (21) 2017 (22)

Volume 7, Year 2002

Tirjaková E; 2002
Výskyt cicaviek (Ciliophora: Suctoria) v pôde a hrabanke Malých Karpát

Occurrence of Suctoria (Protozoa: Ciliophora) in soil and forest litter of the Malé Karpaty Mts (Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 7: 1—3
[in Slovak, with English abstract]

Hlúbiková D; Tirjaková E; 2002
Determinácia vybraných zástupcov nálevníkov čeľade Spathidiidae Kahl in Doflein et Reichenow, 1928

Determination of chosen taxons of the family Spathidiidae Kahl in Doflein et Reichenow, 1929
Folia faunistica Slovaca, 7: 5—18
[in Slovak, with English abstract]

Zaťovičová Z; 2002
Makrozoobentos Nižného Terianskeho plesa (Vysoké Tatry)

The macrozoobenthos of the lake Nižné Terianske pleso (High Tatras)
Folia faunistica Slovaca, 7: 19—22
[in Slovak, with English abstract]

Krno I; 2002
Nový nález ohrozeného druhu pošvatky Capnopsis schilleri (Plecoptera: Capniidae) po 50 rokoch na Slovensku (Horná Orava)

New report of endangered species of stonefly Capnopsis schilleri (Plecoptera: Capniidae) after 50 years in Slovakia (Horná Orava)
Folia faunistica Slovaca, 7: 23—24
[in Slovak, with English abstract]

Krno I; 2002
Pošvatky (Plecoptera) NPR Rozsutec (NP Malá Fatra)

Stoneflies (Plecoptera) of the national Nature Reserve Rozsutec (National Park Malá Fatra)
Folia faunistica Slovaca, 7: 25—29
[in Slovak, with English abstract]

Fedor PJ; Krumpál M; Cyprich D; 2002
Strapky (Thysanoptera) v hniezdach vtákov a cicavcov juhozápadného Slovenska

Thrips (Thysanoptera) in Nests of Birds and Mammals in South-Western Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 7: 31—34
[in Slovak, with English abstract]

Štepanovičová O; Országh I; 2002
K výskytu bzdochy Myrmedobia exilis (Heteroptera, Microphysidae) na Slovensku

To the occurrence of bug Myrmedobia exilis (Heteroptera, Microphysidae) in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 7: 35—38
[in Slovak, with English abstract]

Holecová M; Zach P; Kardošová J; 2002
Epigeické nosáčiky (Coleoptera, Curculionoidea) dubovo-hrabových lesov v okolí Bratislavy (JZ Slovensko)

Epigaeic weevils (Coleoptera, Curculionoidea) of oak-hornbeam forests in a vicinity of Bratislava (SW Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 7: 39—48
[in Slovak, with English abstract]

Majzlan O; 2002
Migrácia chrobákov (Coleoptera) na kmeňoch pagaštana konského (Aesculus hippocastanum)

A Migration of Beetles (Coleoptera) on trunks of a horse chestnut (Aesculus hippocastanum)
Folia faunistica Slovaca, 7: 49—53

[in Slovak, with English abstract]

Spoločenstvá lariev motýľov (Lepidoptera) na dube letnom (Quercus robur) a čerešni mahalebkovej (Cerasus mahaleb) v NPR Devínska Kobyla (JZ Slovensko)
Lepidoptera larvae communities on Quercus robur and Cerasus mahaleb in NNR Devínska Kobyla (SW Slovakia)
Kulfan M; 2002

Folia faunistica Slovaca, 7: 55—60
[in Slovak, with English abstract]

Cyprich D; Rolníková T; Krumpál M; 2002
Výskyt cicavčích druhov bĺch (Siphonaptera) na vtákoch a v ich hniezdach na Slovensku

Occurrence of the Mammal Fleas (Siphonaptera) on Birds and Their Nests in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 7: 61—68
[in Slovak, with English abstract]

Chynoradský P; Kováč V; 2002
Ichtytofauna niektorých tokov povodia Čiernej vody

Ichthyofauna of selected streams in the River Čierna voda catchment
Folia faunistica Slovaca, 7: 69—74
[in Slovak, with English abstract]

Hajdú J; Kováč V; 2002
Ichtyofauna vybraných vôd Žitného ostrova

Fishfauna of several water bodies in the Large Danube Island area
Folia faunistica Slovaca, 7: 75—81

[in Slovak, with English abstract]

Tarageľová V; Országhová Z; Zelinková D; 2002
Hniezdna biológia a úspešnosť hniezdenia lastovičky domovej (Hirundo rustica L., 1758)

Nesting biology and successfulness of nesting of Swallow (Hirundo rustica L., 1758)
Folia faunistica Slovaca, 7: 83—87
[in Slovak, with English abstract]


Krumpál M (ed.); 2002
Rosického seminár — zborník abstraktov

Folia faunistica Slovaca, 7 (Suppl. 1): 1—47
[in Slovak, with English abstract]