1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 (4) 2000 (5) 2001 (6) 2002 (7) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (10)
2006 (11) 2007 (12) 2008 (13) 2009 (14) 2010 (15) 2011 (16) 2012 (17) 2013 (18) 2014 (19) 2015 (20)
2016  (21) 2017 (22)

Volume 11, Year 2006, printed issues 1—2

Miklós P & Kolbová M, 2006
Synúzie drobných zemných cicavcov subalpínskeho stupňa v Belianskych a Západných Tatrách
Small mammal communities of subalpine zone the Belianske Tatry and the Západné Tatry (Slovakia) [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 11 (1): 1-5

Tirjaková E, 2006
Nálevníky (Ciliophora) prameniska rieky Hron

The ciliated protozoa (Protozoa, Ciliophora) of the Hron river spring area
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 11 (2): 7-10

Miklós P, Kocian Ľ & Kocianová-Adamcová M, 2006
Sicista betulina v subalpínskom stupni Západných a Belianskych Tatier

Sicista betulina in the subalpine zone of the Západné Tatry Mts and the Belianske Tatry Mts (Slovakia)
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 11 (3): 11-14

Jendek B & Jendek E, 2006
Analýza druhovej ochrany Coleoptera na Slovensku na základe modelovej skupiny fuzáče (Coleoptera, Cerambycidae)
An analysis of the beetle conservation in the Slovakia based on the longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) as a model group [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 11 (4): 15-28

Manko P & Zaťovičová Z, 2006
Výsledky prieskumu bentickej makrofauny slovenskej časti Dunajca
Results of the investigation on benthic macrofauna of Slovak section of the Dunajec river [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 11 (5): 29-32

Starý J, 2006
Příspěvek k poznání fauny pancířníků (Acari: Oribatida) Bukovských vrchů, východní Slovensko
Contribution to the oribatid fauna (Acari: Oribatida) knowledge of the Bukovské vrchy Mts, Eastern Slovakia [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 11 (6): 33-38

Švaňa M, Fenďa P & Országhová Z, 2006
Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach vtákov JZ Slovenska
The mites (Acari: Mesostigmata) in the birds nests in SW Slovakia [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 11 (7): 39-42

Šácha D, 2006
Výsledky mapovania vážok (Odonata) liptovských a spišských pohorí v rokoch 2000-2004
Results of the dragonflies (Odonata) occurrence mapping in mountains of the Liptov and Spiš regions during years 2000-2004 [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 11 (8): 43-48

Šácha D, 2006
Nové údaje o vážkach (Odonata) okolia Popradu
New data on dragonflies (Odonata) in the Poprad region [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 11 (9): 49-54

Koščo J, Balázs P & Manko P, 2006
Floristické pomery, ichtyofauna a makrozoobentos ako potravná báza rýb v ťažobných jamách Latorice v oblasti Čičarovce – Beša
Vegetation, ichthyofauna and macrozoobenthos as trophic base of fish in gravel pits along the Latorica river close to the Čičarovce - Beša site [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 11 (10): 55-62

Cyprich D & Lukáš J, 2006
K poznaniu fauny bĺch (Siphonaptera) mäsožravcov (Carnivora) Slovenska
On the flea (Siphonaptera) fauna on carnivores (Carnivora) in Slovakia [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 11 (11): 63-70

Šácha D; 2006
Príspevok k poznaniu vážok (Odonata) dolného Liptova
Contribution to the knowledge of dragonflies (Odonata) at the lower Liptov region [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 11 (12): 71-75

Šácha D; 2006
Výsledky výskumu vážok (Odonata) horného a stredného Liptova
Results of the investigation on dragonflies (Odonata) at the region of upper and central Liptov (Slovakia) [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 11 (13): 77-82

Farkašová M, Stloukal E & Harváneková M; 2006
Biometrická analýza rakov (Crustacea, Decapoda) z rybníka na Železnej Studničke (Bratislava, Slovensko)
Biometric analysis of crayfish in pond at the Železná Studnička (Bratislava, Slovakia) [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 11 (14): 83-86