1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 (4) 2000 (5) 2001 (6) 2002 (7) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (10)
2006 (11) 2007 (12) 2008 (13) 2009 (14) 2010 (15) 2011 (16) 2012 (17) 2013 (18) 2014 (19) 2015 (20)
2016  (21) 2017 (22)

Volume 14, Year 2009, printed issues 1—2

Katarína Necpálová, Ľubomír Kováč & Andrej Mock, 2009
Príspevok k poznaniu spoločenstiev suchozemských článkonožcov (Arthropoda) vybraných jaskýň orografického celku Čierna hora so zvláštnym zreteľom na mnohonôžky (Diplopoda)
A contribution to the knowledge of terrestrial arthropod communities (Arthropoda) in several caves of the Čierna hora Mts (Slovakia) with special referrence to millipedes (Diplopoda)
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 14 (1): 1-15

Eduard Jendek, Milan Štrba, Václav Kautman, Roman Hergovits & Ivo Rychlík, 2009
Monitoring vybraných ohrozených a chránených chrobákov (Coleoptera) na území Bratislavy – východisko k diskusii o druhovej ochrane hmyzu na Slovensku
Monitoring of the selected threatened or protected beetles (Coleoptera) from the territory of Bratislava – a basis for the discussion about insect species preservation in Slovakia
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 14 (2): 17-
29

Peter Fenďa & Gabriela Kicková, 2009
Mites (Acari, Mesostigmata) in the nests of feral pigeons (Columba livia f. domestica) in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 14 (3): 31-35

Miroslav Barták, Jindřich Roháček & Petr Heřman, 2009
New records of Pallopteridae (Diptera) from the Czech Republic
Folia faunistica Slovaca, 14 (4): 37

Miroslav Barták, 2009
New record of Sepsidae (Diptera) from the Czech Republic
Folia faunistica Slovaca, 14 (5): 39

Štěpán Kubík, 2009
New records of Chloropidae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 14 (6): 41

Petr Heřman, Miroslav Barták, Jan Dirblek & Miroslav Deml, 2009
New faunistic records of Tephritidae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 14 (7): 43-45

Radovan Jambor, 2009
Ornitocenózy antropicky ovplyvňovaného riečneho ekosystému
Bird communities of a river ecosystem influenced by human
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 14 (8): 47-58

Pavel Bezděčka, 2009
Kosec Paranemastoma quadripunctatum potvrdený pre Slovensko
Harvestman
Paranemastoma quadripunctatum confirmed for Slovakia [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 14 (9): 59-62

Marek Semelbauer & Milan Kozánek, 2009
Lauxaniidae of Slovakia, faunistic notes and seasonal dynamics of selected species
Folia faunistica Slovaca, 14 (9): 62-79

Juraj Hajdú & Ladislav Pekárik, 2009
Ichtyofauna dolného úseku povodia Žitavy
Fish fauna of lower stretches of the Žitava river [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 14 (10): 81-87

Emília Mišíková Elexová & Margita Lešťáková, 2009
Contribution to Philopotamidae and Odontoceridae larvae distribution in Slovak river sub-basins
Folia faunistica Slovaca, 14 (12): 89-93

Jaroslav Starý, 2009
New records of Limoniidae, Pediciidae and Tipulidae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 14 (13): 95-97

Pavel Lauterer, 2009
First record of Tomosvaryella rossica (Diptera: Pipunculidae) from the Czech Republic
Folia faunistica Slovaca, 14 (14): 99-100

Jan Ježek, 2009
Further new faunistic records of moth flies (Insecta, Diptera, Psychodidae) from the Czech Republic and Slovakia
Folia faunistica Slovaca (2009) 14 (15): 101-105

Stanislav David & Michal Šmiga, 2009
Vážky (Insecta: Odonata) Považského Podolia v okolí Trenčína
Dragonflies (Insecta: Odonata) of Považské podolie region in the vicinity of the town of Trenčín
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 14 (16): 107-112

Peter Bitušík, 2009
Contribution to the Chironomid fauna of Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 14 (17): 113-114

Hana Kubátová-Hiršová, 2009
Notes on the checklist of Ephydridae (Diptera) of Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 14 (18): 115-117

Eduard Stloukal, 2009
Recent distribution of non-indigenuous crayfish species in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 14 (19): 119-122

Jarmila Ondríková & Michal Stanko, 2009
Predbežná správa o helmintofaune ryšavky tmavopásej (Apodemus agrarius)
Preliminary report on the helminth fauna of the striped field mouse (Apodemus agrarius) [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 14 (20): 123-126

Barbora Vitázková & Eduard Stloukal, 2009
Stone crayfish (Austropotamobius torrentium) in Slovakia - recent knowledge of distribution
Folia faunistica Slovaca, 14 (21): 125-129

Marcela Skuhravá, 2009
New records and name changes in Cecidomyiidae (Diptera) of Czech Republic and Slovakia with comments on their occurrence
Folia faunistica Slovaca, 14 (22): 131-137

Marek Barta, 2009
New facts about distribution and host spectrum of the invasive Nearctic conifer pest, Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in south-western Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 14 (23): 139-142

Marc Pollet, 2009
Dolichopodidae new to Slovakia, with one genus new to the Western Palaerctic region
Folia faunistica Slovaca, 14 (24): 143-147