1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 (4) 2000 (5) 2001 (6) 2002 (7) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (10)
2006 (11) 2007 (12) 2008 (13) 2009 (14) 2010 (15) 2011 (16) 2012 (17) 2013 (18) 2014 (19) 2015 (20)
2016  (21) 2017 (22)

Volume 15, Year 2010, printed issues 1—2

Jana Christophoryová, 2010
Šťúriky (Pseudoscorpiones) pod kôrou stromov, v dutinách a hniezdach na Slovensku
Pseudoscorpions (Pseudoscorpiones) under the bark of trees, in tree hollows and nests in Slovakia
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 15 (1): 1-11

Denisa Várfalvyová, Dana Miklisová & Michal Stanko, 2010
Charakteristika spoločenstiev mezostigmátnych roztočov (Mesostigmata) v hniezdach Mus spicilegus (Rodentia, Muridae) na Slovensku
Communities of mesostigmatid mites (Acari, Mesostigmata) in the nests of Mus spicilegus (Rodentia, Muridae) in Slovakia
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca
,
15 (2): 13-17

Barbora Števove & Eva Bulánková, 2010
Makrozoobentos stredného úseku potoka Vydrica – porovnanie po 50 a 25 rokoch
Macrozoobenthos of the middle part of the Vydrica stream – comparison after 50 and 25 years
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 15 (3): 19-24

Marta Illyová, 2010
Zooplanktón malých vodných nádrží v oblasti Malých Karpát
Zooplankton of small water dams in region of the Malé Karpaty Mts
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 15 (4): 25-32

Eva Tirjaková, 2010
Spoločenstvá nálevníkov (Ciliophora) v silne eutrofizovanej nádrži v Modre
Ciliated protozoa communities (Protozoa: Ciliophora) in hypertrophic water reservoir in Modra
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 15 (5): 33-41

Dušan Šácha, 2010
Vážky (Odonata) zistené počas „Monitoringu druhov európskeho významu“ na južnom Slovensku
Dragonflies (Odonata) observed during monitoring of species of the European importance in southern Slovakia
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 15 (6): 43-46

Miroslav Kulfan & Milada Holecová, 2010
Potravné nároky húseníc motýľov (Lepidoptera) troficky viazaných na pôvodné druhy borovíc (Pinus spp.) Slovenska
Food requirement of Lepidoptera larvae trophically associated with indigenous Pinus species of Slovakia
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 15 (7): 47-54

Peter Fenďa & Erika Schniererová, 2010
Mites (Acari: Mesostigmata) of the birds’ nests on the water in Southwestern Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 15 (8): 55-60

Gabriel Pastorális, 2010
A checklist of Microlepidoptera occured in Slovakia (Lepidoptera: Microlepidoptera)
Folia faunistica Slovaca, 15 (9): 61-93

Ladislav Háněl & Andrea Čerevková, 2010
Prvé nálezy pôdnych nematód (Nematoda) pre faunu Slovenska z CHKO Vihorlat
New records of soil nematodes (Nematoda) for the fauna of Slovakia from PLA Vihorlat
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 15 (10): 95-98

Stanislav David, 2010
Recenzia knihy - Dolný A et al., 2007: Vážky Českej republiky - BOOK REVIEW [in Czech]
Folia faunistica Slovaca, 15 (11): 99-100

Marta Lišková & Peter Šalamún, 2010
First record of Longidorus helveticus (Nematoda: Dorylaimida) in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 15 (12): 101-104

Beáta Baranová & Tomáš Jászay, 2010
K poznaniu epigeickej fauny chrobákov (Coleoptera) jedľobučín Čergovského pohoria
To the knowledge of epigaeic beetles (Coleoptera) of fir-beech forests of the Čergovské pohorie Mts, Slovakia
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 15 (13): 105-117

Terézia Lučeničová & Zlatica Országhová, 2010
Hniezdne ornitocenózy vybraných plôch Stupavy
Nest ornithocenosis of selected localities in Stupava
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca,
15 (14): 119-126

Eva Kalivodová, Dagmar Čumová & Alžbeta Cvachová, 2010
Avifauna katastrálneho územia obce Pozba (Stredné Slovensko)
Avifauna of the Pozba municipality (Central Slovakia)
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca,
15 (15): 127-133

Soňa Lojková, 2010
Príspevok k poznaniu fauny vážok (Odonata) vybraných lokalít Bratislavy
Contribution to the knowledge of dragonflies (Odonata) of selected localities of Bratislava
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 15 (16): 135-142

Jozef Terek, 2010
New and rare species of rotifers (Rotatoria) in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 15 (17): 143-146

Martina Petrášová & Radovan Pipík, 2010
Druhové zloženie lastúrničiek (Ostracoda, Crustacea) v rybníku Mútne a v mŕtvom ramene Hrona v Banskej Bystrici
Species composition of the Ostracoda (Crustacea) from a fishpond Mútne and Hron River dead arm in Banská Bystrica (Slovakia)
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 15 (18): 147-160

Alexander Čanády, 2010
Príspevok k poznatkom o výskyte plcha lieskového (Muscardinus avellanarius) na severovýchodnom Slovensku (Ondavská vrchovina)
Contribution to knowledge of the hazel dormouse (Muscardinus avellanarius)  distribution in north-eastern Slovakia (the Ondavská vrchovina Mts)
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 15 (19): 161-162