1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 (4) 2000 (5) 2001 (6) 2002 (7) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (10)
2006 (11) 2007 (12) 2008 (13) 2009 (14) 2010 (15) 2011 (16) 2012 (17) 2013 (18) 2014 (19) 2015 (20)
2016  (21) 2017 (22)

Volume 17, year 2012 (printed issues 1—4)

Gabriel Pastorális, 2012
Zoznam drobných motýľov (Lepidoptera: Microlepidoptera) zistených na Slovensku
Checklist of micromoths (Lepidoptera: Microlepidoptera) known from Slovakia

Folia faunistica Slovaca, 17 (1): 21-80
Published 17.2.2012

Marta Illyová, 2012
Zooplanktón štrkoviskových jazier na Borskej nížine
Zooplankton of the gravel-pit lakes in the Borská nížina Lowland

Folia faunistica Slovaca, 17 (1): 81-90
Published 21.2.2012

Martina Fiťková, Henrik Kalivoda & Viera Stloukalová, 2012
Spoločenstvá denných motýľov (Lepidoptera: Papilionoidea) extenzívne obhospodarovanej krajiny v katastri obce Žemberovce
Communities of butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) of extensively farmed countryside near the village Žemberovce

Folia faunistica Slovaca, 17 (1): 91-100
Published 21.2.2012

Emília Mišíková Elexová, Soňa Ščerbáková & Margita Lešťáková, 2012
Comparison of benthic invertebrates assemblages in Hriňová reservoir using two types of deep–water samplers
Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 101-108
Published 24.3.2012

Slavomír Stašiov, Šimon Kertys, Lucia Miňová, Andrea Uhlíková & Peter Urblík, 2012
Príspevok k poznaniu fauny vybraných skupín makroedafónu NPR Boky (Opiliones, Chilopoda, Diplopoda)
Contribution to the knowledge of selected groups of macroedaphon (Opiliones, Chilopoda, Diplopoda) in the Boky National Nature Reserve
Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 109-112
Published 25.3.2012

Marion Mantič, 2012
Nález drabčíků (Coleoptera, Staphylinidae) Atheta depressicollis, Atheta gracilicollis a Cypha carinthiaca na Slovensku
Findings of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) Atheta depressicollis, Atheta gracilicollis and Cypha carinthiaca in Slovakia

Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 113-116
Published 10.4.2012

Katarína Janeková & Stanislav David, 2012
Faunisticko–ekologický výskum vážok dolnej časti inundačného územia rieky Orava
The faunistic-ecological research of Odonata in the lower part of inundation area of the Orava river (NW Slovakia)

Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 117-125
Published 16.4.2012

Jozef Vyšin & Ján Koščo, 2012
Plodnosť sumčeka čierneho (Ameiurus melas) v povodí Bodrogu
The fecundity of Black bullhead (Ameiurus melas) in Bodrog river basin

Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 127-131
Published 10.5.2012

Tatiana Brúderová & Matúš Kúdela, 2012
Simulium colombaschense and S. voilense (Diptera, Simuliidae) in Slovakia and Austria
Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 133-138
Published 11. 6. 2012

Zuzana Kosejová, 2012
First record of fungus gnats Exechiopsis pulchella and Rymosia cottii (Diptera: Mycetophilidae) from Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 139-141
Published 12. 6. 2012

Slavomír Stašiov, Miloš Troják, Šimon Kertys, Peter Urblík & Marek Svitok, 2012
Spoločenstvá stonôžok (Chilopoda) v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny
Centipede comunities (Chilopoda) in historical structures of agricultural landscape
Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 143-149
Published 13. 6. 2012

Alexander Čanády, 2012
Príspevok k faunistike denných motýľov (Lepidoptera: Rhopalocera) z východného Slovenska za roky 2008 – 2011 
Contribution to faunistics data of butterfly distribution (Lepidoptera: Rhopalocera) from Eastern Slovakia over the period 2008 – 2011
Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 151-157
Published 13. 6. 2012

Helena Imrichová, 2012
Vtáky sútoku Nitry a Žitavy v mimohniezdnom období
Birds of confluence Nitra and Žitava rivers during non-breeding season
Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 159-172
Published 25. 6. 2012

Eva Kalivodová & Jana Ružičková, 2012
Avifauna dubových porastov v povodí Stoličného potoka (Trnavská pahorkatina)
Avifauna of the oak forests in the Stoličný potok stream catchment (Trnavská pahorkatina upland) 
Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 173-178
Published 25. 6. 2012

Dušan Šácha & Ladislav Racko, 2012
Prvý nález Libellula fulva (Odonata: Libellulidae) na severnom Slovensku
First observation of Libellula fulva (Odonata: Libellulidae) in Northern Slovakia 
Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 179-182
Published 25. 6. 2012

Boris Lipták, Ferdinand Šporka, Katarína Necpálová & Eduard Stloukal, 2012
First record of Ponto-Caspian amphipod Corophium robustum in Slovak side of the Danube River
Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 183-186
Published 26. 6. 2012

Marek Renčo & Ján Murín, 2012
Nové druhy voľne žijúcich pôdnych a parazitických nematód rastlín (Nematoda) pre faunu Slovenska z CHKO Horná Orava
New species of soil free-living and plant parasitic nematodes (Nematoda) for the fauna of Slovakia from the Horná Orava PLA
Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 187-190
Published 28. 6. 2012

Rositsa Davidova & Viktor Vasilev, 2012
Community structure of mesostigmatic mites (Acari: Parasitiformes) in nests of the great tit (Parus major)
Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 191-196
Published 3. 7. 2012

Jaroslav Němý, 2012
Dahlica lazuri a D. wockii – nové druhy entomofauny v České republice a na Slovensku (Lepidoptera: Psychidae)
Dahlica lazuri and D. wockii (Lepidoptera: Psychidae) – new records for the fauna of Czechia and Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 197-200
Published 21. 7. 2012

Dušan Matis, 2012
Prínos prof. M. Novikova k rozvoju zoológie na Slovensku
Contribution of Prof. M. Novikov to the progress of zoology in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 17 (3): 201-206
Published 31.7.2012

Eva Tirjaková, 2012
Život a dielo Doc. RNDr. Dušana Matisa, CSc.
Life and work of Assoc Prof Dušan Matis
Folia faunistica Slovaca, 17 (3): 207-224
Published 31.7.2012

Ľudovít Kocian, 2012
Smútočný príhovor na pohrebe doc. Dušana Matisa
Funeral oration in honour of Assoc. Prof. Dušan Matis

Folia faunistica Slovaca, 17 (3): 225-227
Published 31.7.2012

Martin Mrva, 2012
Smútočný príhovor na pohrebe doc. Dušana Matisa
Funeral oration in honour of Assoc. Prof. Dušan Matis

Folia faunistica Slovaca, 17 (3): 229-230
Published 31.7.2012

Soňa Lojková, 2012
Sedemdesiat rokov výskumu vážok Bratislavy
Seventy years of odonatological research of Bratislava

Folia faunistica Slovaca, 17 (3): 231-245
Published 31.7.2012

Michal Parák, Ján Kulfan & Marek Svitok, 2012
Spoločenstvá húseníc (Lepidoptera) na troch druhoch dubov (Quercus spp.) z oblasti Čachtických Karpát (západné Slovensko)
Lepidopteran larval assemblages associated with three oak (Quercus spp.) species in the Čachtické Karpaty Mts (western Slovakia)

Folia faunistica Slovaca, 17 (3): 247-256
Published 8.8.2012

Richard Zamec & Peter Fenďa, 2012
New records of feather mites (Acari, Astigmata) from Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 17 (3): 257-259
Published 1.10.2012

Barbara Mangová, Miroslav Krumpál & Peter Ľuptáčik, 2012
Pancierniky (Acari: Oribatida) vybraných lokalít Turskej doliny (Lúčanská Malá Fatra)
Oribatid mites (Acari: Oribatida) from selected localities of Turská dolina (Lúčanská Malá Fatra)
Folia faunistica Slovaca, 17 (3): 261-272
Published 18.10.2012

František Mucha & Jozef Oboňa, 2012
First record of Polietes meridionalis Peris et Llorente, 1963 (Diptera: Muscidae) from Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 17 (3): 273-274
Published 22.10.2012

Lenka Dankaninová & Peter Gajdoš, 2012
Epigeické pavúky historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny (vinohradnícka krajina Svätý Jur)
Epigeic spider communities in historical structures of agricultural landscape (vineyard landscape in the Svätý Jur area)
Folia faunistica Slovaca, 17 (3): 275-290
Published 22.10.2012

Slavomír Stašiov, Gabriela Fridrichová, Šimon Kertys, Lucia Miňová, Andrea Uhlíková & Peter Urblík, 2012
Mnohonôžky (Diplopoda) mesta Banská Bystrica (Stredné Slovensko)
Millipedes (Diplopoda) in the town Banská Bystrica (Central Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 17 (3): 291-296
Published 26.10.2012

Vladimír Kubovčík, Ivana Gajdošová, Monika Šuláková & Marek Svitok, 2012
Vážky (Odonata) Malej Vodárenskej nádrže a životný cyklus druhu Aeshna cyanea
Dragonflies of the Malá Vodárenská nádrž and the life cycle of Aeshna cyanea
Folia faunistica Slovaca, 17 (3): 297-303
Published 26.10.2012

Peter Maršalek, 2012
Kosce (Opiliones) okolia mesta Bardejov
Harvestmen (Opiliones) in environments of the town Bardejov (Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 17 (4): 305-307
Published 31.10.2012

Stanislav Korenko, Martin Štefánik, Marián Trnik & Peter Gajdoš, 2012
Pavúky (Araneae) nadregionálneho biocentra Žihľavník – Baske (Strážovské vrchy, Slovensko)
Spiders (Araneae) in the territory of Žihľavník – Baske (Strážovské vrchy Mts, Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 17 (4): 309–315
Published 21.11.2012

Veronika Cisáriková, Henrik Kalivoda & Viera Stloukalová, 2012
Vplyv manažmentu extenzívne obhospodarovanej krajiny na diverzitu motýľov s dennou aktivitou (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) v katastri obce Turzovka
Impact of the extensive landscape management on the butterfly diversity (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) in the vicinity of the Turzovka village

Folia faunistica Slovaca, 17 (4): 317–327
Published 21.11.2012

Michal Vrabec, Peter Fenďa & Stanislav Kalúz, 2012
Pôdne roztoče (Acari: Prostigmata) vybraných bylinných habitatov intravilánu Bratislavy
Soil mites (Acari: Prostigmata) of plant habitats in Bratislava

Folia faunistica Slovaca, 17 (4): 329–336
Published 27.11.2012

Peter Mikula, 2012
Druhové zloženie ornitocenóz urbanizovaných biotopov Bardejova
Species composition of bird communities of urban habitats in the city of Bardejov

Folia faunistica Slovaca, 17 (4): 337–341
Published 12.12.2012

Mirko Bohuš, 2012
Sčítanie zimujúcich orliakov morských na slovenskom úseku Dunaja v zime 2011/2012
Census of wintering White-tailed Sea Eagles in Slovak section of the Danube river in winter 2011/2012

Folia faunistica Slovaca, 17 (4): 343–344
Published 14.12.2012

Alexandra Rogánska, Pavel Beracko & Tomáš Čejka, 2012
Vplyv malých vodných nádrží na spoločenstvo permanentnej zložky makrozoobentosu malokarpatských tokov
Influence of small ponds on the community of permanent macrozoobenthos in streams of the Malé Karpaty Mts

Folia faunistica Slovaca, 17 (4): 345–356
Published 14.12.2012

Jozef Oboňa, Marc Pollet & Stefan Naglis, 2012
First records of one genus and three species of long-legged flies (Diptera: Dolichopodidae) from Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 17 (4): 357–360
Published 16.12.2012

Anna Sliacka & Anton Krištín, 2012
Orthopteran assemblages in early succession stages of clear–cuts and grasslands in fragmented beech forests
Folia faunistica Slovaca, 17 (4): 361–367
Published 16.12.2012

Branislav Varga & Miroslav Kulfan, 2012
Motýle nadčeľadí Zygaenoidea a Papilionoidea Prírodnej rezervácie Sedliská a blízkeho okolia
Butterflies from the superfamilies Zygaenoidea and Papilionoidea in Sedliská Nature Reserve and its vicinity

Folia faunistica Slovaca, 17 (4): 369–379
Published 20.12.2012

Peter Repka & Milada Švecová, 2012
Zmeny v manažmente vybraných terestrických biotopov Národného parku Veľká Fatra a ich vplyv na vybrané druhy motýľov
Changes in the management of terrestrial habitats of the National Park Veľká Fatra a their influence on selected species of butterflies

Folia faunistica Slovaca, 17 (4): 381–386
Published 28.12.2012

Jozef Oboňa & Jan Ježek, 2012
Range expansion of the invasive moth midge Clogmia albipunctata (Williston, 1893) in Slovakia (Diptera: Psychodidae)
Folia faunistica Slovaca, 17 (4): 387–391
Published 30.12.2012