Recenzovaný vedecký časopis pre originálne články o systematike, taxonómii, fylogenéze, diverzite a ekológii fauny
Doteraz sme vydali už
296 článkov od 276 autorov
On-line verzia je dostupná
bez poplatkov
Tlačená verzia dostupná na objednávku
Všetky rukopisy sú posudzované
Akceptované rukopisy sú publikované do jedného mesiaca
Buďte informovaní