Publication with faunistic data on the Chočské vrchy Mts, Slovakia   
Andrea Kušnírová, Pavel Beracko, Tomáš Derka, Eva Bulánková, Ján Kodada & Tomáš Navara
TAXOCENÓZY MAKROZOOBENTOSU KRASOVÝCH VYVIERAČIEK ZÁPADNÝCH KARPÁT
Folia faunistica Slovaca 22 (2017) 67–82
PDF